Trwa ładowanie...
d3eiepu

INPRO S.A. - Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca zmian w sposobie wynagradzania Członka Zarządu. ( ...

INPRO S.A. - Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca zmian w sposobie wynagradzania Członka Zarządu. (42/2015)

Share
d3eiepu

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INPRO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca zmian w sposobie wynagradzania Członka Zarządu. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INPRO S.A. (dalej ?Spółka?) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2015 z dnia 30 lipca 2015 r. informuje, iż w dniu 3 września 2015 roku, Przewodniczący Rady Nadzorczej, jako reprezentant Spółki, podpisał z Panem Zbigniewem Lewińskim porozumienie, na mocy którego z dniem 31 sierpnia 2015 roku za porozumieniem stron rozwiązany został kontrakt menadżerski zawarty z Panem Zbigniewem Lewińskim w dniu 30.07.2015 r. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 4 września 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 29/2015 o ustaleniu wynagrodzenia w okresie piastowania funkcji Wiceprezesa Zarządu, na mocy której ustalono, że Wiceprezes Zarządu Spółki Pan Zbigniew Lewiński po rozwiązaniu umowy o zarządzanie, o czym mowa powyżej, będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie ustalone w tej uchwale w wysokości 70.000,00 zł brutto. Z Wiceprezesem Zarządu nie będzie zawierana żadna dodatkowa umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna. Elementem wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu pozostanie także prawo do
dodatkowego wynagrodzenia rocznego pod warunkiem uzyskania przez Spółkę zysku za dany rok obrotowy i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego. Wysokość tego elementu wynagrodzenia będzie ustalana każdorazowo uchwałą Rady Nadzorczej. W uchwale znalazły się także następujące zapisy: 1) Zakaz zajmowania się interesami konkurencyjnymi w czasie trwania mandatu i przez 12 miesięcy po jego zakończeniu. Przez czas trwania ograniczenia po zakończeniu kadencji, Spółka zobowiązała się do wypłacenia Wiceprezesowi Zarządu comiesięcznego odszkodowania w wysokości równej 75 % wynagrodzenia podstawowego z ostatniego pełnego miesiąca kalendarzowego pełnienia funkcji. 2) W przypadku odwołania Pana Zbigniewa Lewińskiego przez Spółkę z funkcji Wiceprezesa Zarządu lub złożenia przez Pana Zbigniewa Lewińskiego rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki - Spółka jest zobowiązana do wypłacenia mu odprawy w wysokości 1.200.000 zł. Powyższa odprawa nie będzie należna jeżeli odwołanie
Zbigniewa Lewińskiego z funkcji Wiceprezesa Zarządu nastąpi z powodu rażącego niedbalstwa, na skutek którego Spółka poniosła rzeczywistą szkodę wpływającą w istotny sposób na płynność finansową Spółki lub popełnienia przez Wiceprezesa Zarządu przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym uniemożliwiającego mu zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa dalsze pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki. Uchwała weszła w życie od dnia 1 września 2015 r. Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1382). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eiepu

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INPRO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INPRO S.A. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 80-320 | | Gdańsk | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Opata Jacka Rybińskiego | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 58 34 00 370 | | 58 554 14 41 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@inpro.com.pl | | www.inpro.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 589-000-85-40 | | 008141071 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-04 Krzysztof Maraszek Wiceprezes Zarządu
2015-09-04 Elżbieta Marks Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eiepu

Podziel się opinią

Share
d3eiepu
d3eiepu