Trwa ładowanie...
d1ltpb7

INSTALEXPORT - Wykup obligacji serii A1, A2, A3 (11/2015) - EBI

INSTALEXPORT - Wykup obligacji serii A1, A2, A3 (11/2015)

Share
d1ltpb7

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 11 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykup obligacji serii A1, A2, A3 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Instalexport S.A. (Emitent), działając stosownie do Warunków Emisji Obligacji serii A1 z dnia 09 października 2012 r. (Warunki Emisji), na podstawie których Emitent wyemitował 5.400 sztuk obligacji na okaziciela, zdematerializowanych, o wartości nominalnej 1.000 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 5.400.000 złotych (Obligacje Serii A1), niniejszym informuje, że w dniu 9 września 2015 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie przedterminowego wykupu obligacji serii A1 na żądanie Emitenta. Na podstawie powyższej uchwały Zarząd Emitenta postanowił o dokonaniu przedterminowego wykupu wszystkich, tj. 5.400 (pięć tysięcy czterysta) sztuk Obligacji Serii A1, na zasadach określonych w Warunkach Emisji oraz w ww. uchwale. Przedterminowy wykup Obligacji Serii A1 nastąpi w dniu 30 września 2015 r. (Dzień Przedterminowego Wykupu). Dzień, według stanu, na który ustalone zostaną stany rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, w celu ustalenia liczby Obligacji Serii A1 będących
przedmiotem przedterminowego wykupu, ustalony zostaje na dzień 23 września 2015 r. (Dzień R). Wykup nastąpi poprzez spełnienie świadczeń pieniężnych z tytułu Obligacji Serii A1 zgodnie z Warunkami Emisji, na które składać się będzie, dla każdej Obligacji Serii A1: 1) zapłata kwoty równej wartości nominalnej Obligacji Serii A1; 2) zapłata kwoty odsetek naliczonych zgodnie z Warunkami Emisji od wartości nominalnej Obligacji Serii A1 za Okres Odsetkowy kończący się w Dniu Przedterminowego Wykupu; 3) zapłata kwoty odsetek odsetki naliczonych zgodnie z Warunkami Emisji od wartości nominalnej Obligacji Serii A1 za Okresy Odsetkowe kończące się 19 października 2015 r. oraz 19 kwietnia 2015 roku; 4) zapłata kwoty odsetek ustawowych naliczonych z tytułu opóźnienia w zapłacie odsetek od Obligacji Serii A. Wykupione przez Emitenta Obligacje Serii A1 podlegają umorzeniu z mocy prawa stosownie do art. 25 ust. 1 ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. w związku z art. 109 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia
2015 r. Przedterminowy wykup Obligacji Serii A1 nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW)
, zgodnie z obowiązującymi regulacjami KDPW. Obligatariusze Obligacji Serii A1 zostaną zawiadomieni o ich przedterminowym wykupie w raporcie bieżącym opublikowanym przez Emitenta. Zarząd Instalexport SA informuje również, że w dniu 30 września 2015 roku dokona wykupu wszystkich Obligacji serii A2 i A3, a tym samym dokona spłaty wszelkich zobowiązań wobec Obligatariuszy Określonych w Warunkach Emisji Obligacji serii A2 oraz w Warunkach Emisji Obligacji serii A3. Środki niezbędne do realizacji operacji będą pochodziły od spółki Instalexport Inwestycje Sp. z o.o. Spółki zależnej w 100% od Emitenta i zostaną uzyskane ze sprzedaży nieruchomości położonych w Grodzisku Mazowieckim będących własnością Instalexport Inwestycje Sp. z o.o. Środki otrzymane ze sprzedaży ww. nieruchomości zostaną przekazane przez Kupującego bezpośrednio na konto KDPW w celu spłaty wszelkich zobowiązań wobec
Obligatariuszy. Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" oraz § 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot SA "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1ltpb7

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Łukasz Żuk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1ltpb7

Podziel się opinią

Share
d1ltpb7
d1ltpb7