Trwa ładowanie...
dc3qlyk
espi

INSTALKRK - Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgro...

INSTALKRK - Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu (7/2013)
Share
dc3qlyk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INSTALKRK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Instal Kraków S.A. informuje, że w dniu 25 stycznia 2013 roku otrzymał od Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienie o następującej treści: "Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej zwane "Legg Mason TFI") z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (zwana dalej "ustawą") w imieniu Legg Mason Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ("Legg Mason Parasol FIO"), Legg Mason Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (działającego od 17 stycznia 2013 r. pod nazwą Legg Mason Senior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty), Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, Legg Mason Akcji 500+ Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz Funduszu Własności Pracowniczej PKP
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (zwane dalej "Funduszami"), zawiadamia że Fundusze posiadają akcje dające ponad 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Instal Kraków S.A. ("Spółka"). Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki było przekształcenie w dniu 18 stycznia 2013 r. wskazanych poniżej funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Legg Mason TFI, tj.: 1) Legg Mason Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty; 2) Legg Mason Strateg Fundusz Inwestycyjny Otwarty; 3) Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty; 4) Legg Mason Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami, działający pod nazwą Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty i wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod nr RFI 831. Podstawę przekształcenia ww. funduszy inwestycyjnych w dniu 18 stycznia 2013 r. w Legg Mason Parasol FIO stanowi zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego udzielone decyzją z dnia 13 listopada 2012 r.
(sygn. DFI/I/4032/15/23/12/U/5/5/JG), wydaną na podstawie art. 240 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, art. 241 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w zw. z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 Nr 146 poz. 1546 z późn. zm.). Przed zmianą udziału, fundusze inwestycyjne podlegające wskazanemu wyżej przekształceniu, Legg Mason Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Legg Mason Akcji 500+ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadały 1.425.446 szt. akcji Spółki co stanowiło 19,57% kapitału zakładowego dających prawo do 1.425.446 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 12,22% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na dzień niniejszego zawiadomienia Fundusze posiadają 1.425.446 szt. akcji Spółki co stanowi 19,57% kapitału zakładowego, dających prawo do 1.425.446 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 12,22%
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Nie wyklucza się zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów w ciągu najbliższych 12 miesięcy". Podstawa prawna przekazania raportu: art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INSTAL KRAKÓW SA
(pełna nazwa emitenta)
INSTALKRK Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-732 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Konstantego Brandla 1
(ulica) (numer)
(012) 652 21 01 012 653 21 97
(telefon) (fax)
marketing@instalkrakow.pl www.instalkrakow.pl
(e-mail) (www)
679-008-54-87 350564042
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Rafał Rajtar Członek Zarządu
2013-01-25 Jan Szybiński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dc3qlyk

Podziel się opinią

Share
dc3qlyk
dc3qlyk