Trwa ładowanie...
d2jl1so

INSTALKRK - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

INSTALKRK - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d2jl1so
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 415 503 430 651 98 671 103 184
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 292 23 321 4 581 5 588
Zysk (strata) brutto 19 439 24 290 4 616 5 820
Zysk (strata) netto 13 417 18 763 3 186 4 496
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 48 710 13 212 11 567 3 166
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 684 -30 589 -1 825 -7 329
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 523 -3 917 -836 -938
Przepływy pieniężne netto, razem 37 503 -21 294 8 906 -5 102
Aktywa, razem 329 861 287 456 79 538 70 314
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 136 285 105 771 32 862 25 872
Zobowiązania długoterminowe 6 978 7 769 1 682 1 900
Zobowiązania krótkoterminowe 102 002 80 107 24 595 19 595
Kapitał własny Grupy 193 576 181 685 46 676 44 441
Kapitał własny 188 609 177 331 45 479 43 376
Kapitał zakładowy 7 285 7 285 1 757 1 782
Liczba akcji (w szt.) 7 285 500 7 285 500 7 285 500 7 285 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,84 2,57 0,44 0,62
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,84 2,57 0,44 0,62
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 26,57 24,34 6,41 5,95
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 26,57 24,34 6,41 5,95
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0,20 0 0,05
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Pismo Prezesa Zarządu Instal Kraków.pdf Pismo Prezesa Zarządu Instal Kraków S.A. do Akcjonariuszy
Wprowadzenie SA-RS 2013.pdf Wprowadzenie do SA-RS 2013
Dodatkowe informacje objaśniające do SA-RS 2013.pdf Dodatkowe informacje objaśniające do SA-RS 2013
Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej.pdf Struktura Grupy Kapitałowej
SA-RS 2013.pdf Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz z notami SA-RS 2013
Raport Biegłego Rewidenta SA-RS 2013.pdf Raport Biegłego Rewidenta do rocznego skonsolidowanego sprawozdania
Opinia Biegłego Rewidenta SA-RS 2013.pdf Opinia biegłego rewidenta do skonsolidowanego sprawozdania
Oświadczenia Zarządu skonsolidowany.pdf Oświadczenia Zarządu o rzetelności sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SA-RS 2013.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej
Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 2013.pdf Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2jl1so

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Rachunkowości | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | INSTAL KRAKÓW SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | INSTALKRK | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 30-732 | | Kraków | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Konstantego Brandla | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (012) 652 21 01 | | 012 653 21 97 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | marketing@instalkrakow.pl | | www.instalkrakow.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 679-008-54-87 | | 350564042 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Polinvest-Audit Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-14 Piotr Juszczyk Prezes Zarządu
2014-03-14 Rafał Markiewicz Członek Zarządu
2014-03-14 Rafał Rajtar Członek Zarządu
2014-03-14 Jan Szybiński Członek Zarządu
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Instal Kraków S.A. za 2013 rok zostało zatwierdzone do publikacji w dniu 14.03.2014 roku.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-14 Grażyna Kwiecińska Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2jl1so

Podziel się opinią

Share
d2jl1so
d2jl1so