Trwa ładowanie...
d3lfene

INSTALKRK - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

INSTALKRK - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d3lfene
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 566 004 415 503 135 107 98 671
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 985 19 292 3 577 4 581
Zysk (strata) brutto 15 463 19 439 3 691 4 616
Zysk (strata) netto 9 783 13 417 2 335 3 186
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -21 338 48 710 -5 093 11 567
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 034 -7 684 -724 -1 825
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 103 -3 523 2 889 -836
Przepływy pieniężne netto, razem -12 269 37 503 -2 928 8 906
Aktywa, razem 400 492 329 861 93 961 79 538
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 198 271 136 285 46 517 32 862
Zobowiązania długoterminowe 5 992 6 978 1 406 1 682
Zobowiązania krótkoterminowe 162 191 102 002 38 052 24 595
Kapitał własny Grupy 202 221 193 576 47 444 46 676
Kapitał własny 196 394 188 609 46 077 45 479
Kapitał zakładowy 7 285,00 7 285,00 1 709,00 1 757,00
Liczba akcji (w szt.) 7 285 500,00 7 285 500,00 7 285 500,00 7 285 500,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,34 1,84 0,32 0,44
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,34 1,84 0,32 0,44
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 27,76 26,57 6,51 6,41
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 27,76 26,57 6,51 6,41
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0,2 0 0,05
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Pismo Prezesa Zarządu Instal Kraków.pdf Pismo Prezesa Zarządu Instal Kraków S.A. do Akcjonariuszy
Wprowadzenie SA-RS 2014.pdf Wprowadzenie do SA-RS 2014
Dodatkowe informacje objaśniające do SA-RS 2014.pdf Dodatkowe informacje objaśniające do SA-RS 2014
Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej.pdf Struktura Grupy Kapitałowej
SA-RS 2014.pdf Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz z notami SA-RS 2014
Raport Biegłego Rewidenta SA-RS 2014.pdf Raport Biegłego Rewidenta do rocznego skonsolidowanego sprawozdania
Opinia Biegłego Rewidenta SA-RS 2014.pdf Opinia biegłego rewidenta do skonsolidowanego sprawozdania
Oświadczenia Zarządu skonsolidowany.pdf Oświadczenia Zarządu o rzetelności sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SA-RS 2014.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej
Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 2014.pdf Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3lfene

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Rachunkowości | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INSTAL KRAKÓW SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INSTALKRK | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 30-732 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Konstantego Brandla | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (012) 652 21 01 | | 012 653 21 97 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | marketing@instalkrakow.pl | | www.instalkrakow.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 679-008-54-87 | | 350564042 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Polinvest-Audit Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-16 Piotr Juszczyk Prezes Zarządu
2015-03-16 Rafał Markiewicz Członek Zarządu
2015-03-16 Rafał Rajtar Członek Zarządu
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Instal Kraków S.A. za 2014 rok zostało zatwierdzone do publikacji w dniu 16.03.2015 roku.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-16 Grażyna Kwiecińska Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3lfene

Podziel się opinią

Share
d3lfene
d3lfene