Trwa ładowanie...
d19o53s
d19o53s
espi

INTAKUS S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)

INTAKUS S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
Share
d19o53s
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów 51 010,8 63 784,3 12 381,9 15 928,9
Koszt własny sprzedaży 59 690,9 54 498,8 14 488,8 13 761,3
.Zysk (strata) na działalności operacyjnej -24 979,2 5 389,7 -6 063,2 1 345,9
Zysk (strata) brutto -28 114,1 2 446,4 -6 824,1 610,9
Zysk (strata) netto -28 018,0 1 488,8 -6 800,8 371,8
Aktywa razem 148 156,4 164 978,3 33 543,8 41 658,0
.Zobowiązania razem 125 121,6 108 855,6 28 328,6 27 486,7
w tym zobowiązania krótkoterminowe 27 442,0 18 417,9 6 213,1 4 650,6
Kapitał własny 23 034,8 56 122,7 5 215,3 14 171,3
Kapitał podstawowy 5 625,0 5 625,0 1 273,3 1 404,7
Liczba akcji w sztukach 22 500 000 22 500 000 22 500 000 22 500 000
Liczba akcji zwykłych w sztukach 14 500 000 14 500 000 14 500 000 14 500 000
Wartość księgowa na akcję ( w zł/EUR) 1,02 2,49 0,23 0,63
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) -1,94 0,1 -0,47 0,03
Przepływy penięzne netto z działalności operacyjnej -78,6 5 572,2 -19,1 1 391,5
Przepływy penięzne netto z działalności inwestycyjnej -1 370,3 -102,0 -332,6 -25,4
Przepływy penięzne netto z działalności finansowej 556,3 -4 352,8 135,1 -1 087,0
Dane bilansowe prezentowane są za okres porównywalny kończący się 31.12.2010r. zgodnie z formatem prezentowanym w bilansie.
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Pismo Prezesa GK INTAKUS.pdf PISMO PREZESA ZARZADU GRUPY INTAKUS
Skonsolidowane SF GK INTAKUS 2011.pdf SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY INTAKUS SA za rok obrotowy zakończony 31.12.2011 sporządzone zgodnie z MSSF
Sprawozdanie Zarzadu GK INTAKUS 2011.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY INTAKUS SA za rok 2011
Oswiadczenie Zarzadu w sprawie rzetelnosci.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oswiadczenie Zarzadu w sprawie podmiotu uprawnionego.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
Stanowisko PKF Audyt GK INTAKUS 2011.pdf STANOWISKO niezależnego biegłego rewidenta dot.skonsolidowanego SF GK INTAKUS SA za rok 2011

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2011
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczosci Finansowej
w walucie
data przekazania: 2012-03-19
INTAKUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTAKUS S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
51-114 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Obornicka 131
(ulica) (numer)
(71) 326 60 81 (71) 326 60 86
(telefon) (fax)
intakus@intakus.pl www.intakus.pl
(e-mail) (www)
898-10-51-431 930175372
(NIP) (REGON)
PKF AUDYT Sp. z o.o. z sidzibą w Warszawie przy ul. Elbląskiej 15/17 Oddział Regionalny Wrocław
(podmiot uprawniony do badania)
d19o53s

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-19 JAROSŁAW ŚLIPEK PREZES ZARZĄDU
2012-03-19 ANDRZEJ ALEKSANDROWICZ CZŁONEK ZARZĄDU

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-19 JOLANTA DOBRZENIECKA DYREKTOR FINANSOWY

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d19o53s

Podziel się opinią

Share
d19o53s
d19o53s