Trwa ładowanie...
dxopdlq
dxopdlq
espi

INTAKUS S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną od Emitenta (1/2015)

INTAKUS S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną od Emitenta (1/2015)
Share
dxopdlq

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INTAKUS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną od Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż spółka zależna od Emitenta tj. Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w dniu 7 stycznia 2015 r., zawarła przed notariuszem Mariuszem Wróblewskim w Kancelarii Notarialnej przy ul. Sienkiewicza 33/1 w Łodzi ze Spółką ?CO-INVEST? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Łodzi przedwstępną umowa sprzedaży: a) nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00116915/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, nieruchomości położonej w Łodzi, dzielnica Łódź-Śródmieście, przy Alei Tadeusza Kościuszki nr 21 (dwadzieścia jeden) stanowiącej
zabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem 72/1 (siedemdziesiąt dwa łamane przez jeden) o łącznej powierzchni 19 (dziewiętnaście) arów 50 (pięćdziesiąt) metrów kwadratowych; b) uregulowanego w księdze wieczystej nr LD1M/00150728/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi ? Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego numer 4 (cztery) położonego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 38 ? Aleja Kościuszki 21 (dwadzieścia jeden), o powierzchni 63,95 m2 z którym związany jest udział wynoszący 134/1000 (sto trzydzieści cztery łamane przez jeden tysiąc) części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie własności działki gruntu nr 72/1 uregulowanych w księdze wieczystej nr LD1M/00116915/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi ? Śródmieścia w Łodzi XVI Wydziału Ksiąg Wieczystych, jak również, nabyła przysługujący sprzedającemu ogół autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej stanowiącej
podstawę wydania przez Prezydenta Miasta Łodzi decyzji numer UA.III-A/594/07 z dnia 28 maja 2007 roku o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlanych dla ?CO-INVEST? Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi dla inwestycji obejmującej przebudowę istniejących budynków oraz budowę budynku hotelu z garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem i zjazdem na nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczonej numerem 72/1. Termin zawarcia umowy przyrzeczonej został wyznaczony na dzień najpóźniej do godziny 12.00 dnia 31 marca 2015 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusza Mariusza Wróblewskiego. Cena transakcyjna została określona na kwotę 1.600.000,00 (jeden milion sześćset tysięcy) złotych netto, powiększoną o podatek VAT według stawki 23% od kwoty 100.000,00 (sto tysięcy) złotych przy czym, cena nieruchomości składającej się z działki gruntu oznaczone numerem 72/1 została oznaczona na kwotę 1.460.000,00 zł, cena za odrębne prawo do lokalu
mieszkalnego nr 4 przy ul. Wólczańskiej 83-Kościuszki 21 na kwotę 40.000,00 zł netto, natomiast prawa autorskie do opisanej dokumentacji na kwotę 100.000,00 zł netto. W dniu zawarcia umowy przyrzeczonej Spółka Zależna od Emitenta zapłaciła kwotę 160.000,00 (sto sześćdziesiąt tysięcy) złotych oraz kwotę 2.300,00 (dwa tysiące trzysta) złotych tytułem podatku od towarów i usług, która została wypłacona sprzedającemu przez notariusza, z środków finansowych przekazanych przez Spółkę zależną od Emitenta do depozytu notarialnego i rozliczona, jako zadatek podlegającego zaliczeniu proporcjonalnie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości opisanych w punktach a) i b), oraz ceny sprzedaży wskazanego wyżej ogółu autorskich praw majątkowych. Pozostała należność w kwocie 1.440.000,00 (jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy) złotych tytułem pozostałej części łącznej ceny sprzedaży netto nieruchomości oraz ogółu autorskich praw majątkowych. wraz z należnym podatkiem od towarów i usług zostanie zapłacona przez Central
Fund of Immovables sp. z o.o. w terminie wskazanym w umowie przyrzeczonej. Opisana nieruchomość zabudowana jest budynkami mieszkalnymi i obiektem niemieszkalnym, na których według planów Spółki zależnej od Emitenta ma zostać zrealizowana inwestycja polegająca na przebudowie istniejących budynków oraz budowie budynku hotelu z garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem, celem rozwoju sieci obiektów świadczących usługi hotelarskie przez Central Fund of Immovables sp. z o.o. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Pomiędzy Spółką Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, a Spółką CO-INVEST? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Łodzi, nie zachodzą powiązania kapitałowe, ani osobowe. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia przesłanki uznania ją za umowę znaczącą. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTAKUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTAKUS S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-055 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Teatralna 10-12
(ulica) (numer)
71 327 55 11 71 352 63 21
(telefon) (fax)
intakus@intakus.pl www.intakus.pl
(e-mail) (www)
898-10-51-431 930175372
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Michał Kawczyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxopdlq

Podziel się opinią

Share
dxopdlq
dxopdlq