Trwa ładowanie...
d42e408
espi

INTERBUD-LUBLIN S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

INTERBUD-LUBLIN S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d42e408
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 153 318 134 163 36 409 32 378
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 802 3 512 1 615 848
Zysk (strata) brutto 1 097 -1 829 261 -441
Zysk (strata) netto 186 -1 735 44 -419
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 912 -5 317 -2 116 -1 283
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 211 4 184 -763 1 010
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 006 102 714 25
Przepływy pieniężne netto razem -9 116 -1 031 -2 165 -249
Aktywa razem 179 733 201 854 43 338 49 375
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 121 858 144 165 29 383 35 264
Zobowiązania długoterminowe 38 265 43 689 9 227 10 687
Zobowiązania krótkoterminowe 83 594 100 476 20 157 24 577
Kapitał wlasny 57 875 57 688 13 954 14 111
Kapitał zakładowy 702 702 169 172
Liczba akcji ( w szt.) 7 016 000 7 016 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł/EUR) 0,03 -0,25 0,01 -0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykła ( w szt/EUR) 0,03 -0,25 0,01 -0,06
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR) 8,25 8,22 1,99 2,01
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR) 8,25 8,22 1,99 2,01
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł/EUR) 0,29 0,29 0,07 0,07
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin 2013.pdf Sprawozdanie z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za 2013 rok
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin 2013.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe z działalności Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za 2013 rok
Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN SA_2013.pdf Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta _2013
List Prezesa GK 2013.pdf List Prezesa Zarządu
Oświadczenie zarządu Interbud w sprawie bieglego rewidenta 2013.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania
Oświadczenie Zarządu Interbud w sprawie rzetelności sporządzania spr. fin..pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d42e408

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | INTERBUD-LUBLIN S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 20-207 | | Lublin | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Turystyczna | | 36 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (81) 7463407 | | (81) 7464465 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | info@interbud.com.pl | | www.interbud.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 712-015-22-42 | | 008020841 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Krzysztof Jaworski Prezes Zarządu
2014-03-21 Jacek Drozd Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Teresa Kot Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d42e408

Podziel się opinią

Share
d42e408
d42e408