Trwa ładowanie...
d2pliql
d2pliql
espi

INTERBUD-LUBLIN S.A. - Zawarcie umowy podwykonawczej ze spółką zależną (7/2015)

INTERBUD-LUBLIN S.A. - Zawarcie umowy podwykonawczej ze spółką zależną (7/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2pliql

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INTERBUD-LUBLIN S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy podwykonawczej ze spółką zależną | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent, Zamawiający) informuje, iż w dniu 4 lutego 2015 r. zawarł z INTERBUD-BUDOWNICTWO S.A. (Spółka Zależna) umowę podwykonawczą o roboty budowlane (Umowa). Emitent posiada 100% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów w Spółce Zależnej. Dodatkowo osoby wchodzące w skład Zarządu Emitenta pełnią funkcję prokurentów w Spółce Zależnej. Przedmiotem Umowy jest zrealizowanie przez Spółkę Zależną prac związanych z wybudowaniem obiektu handlowego zlokalizowanego w okolicach ulic Owczej oraz Al. Kraśnickiej w Lublinie. O zawarciu umowy pomiędzy Inwestorem a Emitentem na wybudowanie ww. obiektu Emitent informował w treści raportu bieżącego nr 28/2014 z dnia 19 września 2014 r. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z projektem technicznym, harmonogramem rzeczowo-finansowym według standardów materiałowych i wykonania wskazanymi przez Zamawiającego. Wynagrodzenie Spółki Zależnej za zrealizowanie przedmiotu Umowy wynosi ok. 12,8 mln zł netto (Wynagrodzenie). Termin
zakończenia robót wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na użytkowanie został ustalony na czerwiec 2015 r. Spółka Zależna udzieli Emitentowi rękojmi i gwarancji na cały zakres prac na okres 60 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu Umowy. Umowa przewiduje przypadki zapłaty kar przez Spółkę Zależną na rzecz Emitenta w przypadku opóźnień w realizacji jej przedmiotu jeżeli tylko analogiczną karą zostanie obciążony Emitent przez Inwestora. Kary umowne naliczane będą za zwłokę w realizacji całego obiektu jak również poszczególnych etapów robót. Kary umowne za zwłokę nie mogą wynosić więcej niż 10% wartości Wynagrodzenia i będą naliczane w przypadku obciążenia nimi Emitenta przez Inwestora. Dodatkowo Umowa przewiduje możliwość zapłaty kary przez Spółkę Zależną w przypadku zwłoki w usunięciu wady w ramach gwarancji/rękojmi przy czym limit kar z tego tytułu został ograniczony do 10% wartości Wynagrodzenia. Dodatkowo w przypadku odstąpienia przez Emitenta od Umowy w związku z wadliwym lub
sprzecznym z dokumentacją wykonywaniem jej przedmiotu Spółka Zależna zapłaci Emitentowi karę umowną w wysokości 10% wartości Wynagrodzenia. Jednocześnie w przypadku wystąpienia szkody, której wysokość przenosi wysokość zastrzeżoną dla powyższych kar umownych Emitent może domagać się odszkodowania za część szkody przenoszącą należna karę umowną na zasadach ogólnych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów. Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą Emitent przyjął 10% kapitałów własnych. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?]. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERBUD-LUBLIN S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-207 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Turystyczna 36
(ulica) (numer)
(81) 7463407 (81) 7464465
(telefon) (fax)
info@interbud.com.pl www.interbud.com.pl
(e-mail) (www)
712-015-22-42 008020841
(NIP) (REGON)
d2pliql

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-04 Marek Borowiec Prezes Zarządu
2015-02-04 Krzysztof Jaworski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2pliql

Podziel się opinią

Share
d2pliql
d2pliql