Trwa ładowanie...
d33csbs
d33csbs
espi

INTERCARS - Decyzja dotycząca dywidendy (12/2011)

INTERCARS - Decyzja dotycząca dywidendy (12/2011)
Share
d33csbs

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTERCARS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Decyzja dotycząca dywidendy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259 z 2009 r.), Zarząd Inter Cars S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację przyjętą przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 26.04.2011 r. w sprawie podziału zysku netto za rok 2010."Rada Nadzorcza Inter Cars S.A. po zapoznaniu się z propozycją Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010 po dokonaniu oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za 2010 r. wraz z opinią biegłego rewidenta a także informacji uzyskanych przy wykonywaniu statutowych zadań, postanowiła pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu co do podziału zysku netto, tak aby: zysk netto Spółki w kwocie 46.004 tys. zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.Wniosek zostanie przedłożony
do rozpatrzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11.05.2011 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTER CARS SA
(pełna nazwa emitenta)
INTERCARS Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-903 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powsińska 64
(ulica) (numer)
714-19-16 714-19-18
(telefon) (fax)
bzarzadu@intercars.com.pl intercars.com.pl
(e-mail) (www)
118-14-52-946 014992887
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-26 Piotr Kraska Członek Zarządu
2011-04-26 Paweł Pietrzak Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33csbs

Podziel się opinią

Share
d33csbs
d33csbs