Trwa ładowanie...
d3a72ql
d3a72ql
espi

INTERCARS - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

INTERCARS - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)
Share
d3a72ql
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 512 647 3 003 106 834 160 719 548
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 193 282 149 931 45 899 35 924
Zysk (strata) brutto 171 105 119 644 40 633 28 667
Zysk (strata) netto przypadający na jednostkę dominujacą 147 837 100 175 35 107 24 002
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 101 649 76 990 24 139 18 447
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -38 596 -58 797 -9 166 -14 088
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -49 804 -41 941 -11 827 -10 049
Przepływy pieniężne netto, razem 13 249 -23 748 3 146 -5 690
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 10,43 7,07 2,48 1,69
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 10,43 7,07 2,48 1,69
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 31.12.2013 i 31.12.2012
Aktywa, razem 1 696 612 1 548 391 409 098 378 746
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 792 846 791 144 191 176 193 519
Zobowiązania długoterminowe 50 074 41 449 12 074 10 139
Zobowiązania krótkoterminowe 742 772 749 695 179 102 183 380
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego 903 766 757 247 217 922 185 227
Kapitał zakładowy 28 336 28 336 6 833 6 931
Liczba akcji (w szt.) 14 168 100 14 168 100 14 168 100 14 168 100
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 63,79 53,45 15,38 13,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 63,79 53,45 15,38 13,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,30 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
RS InterCars 2013.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu Grupy Inter Cars - za rok 2013
Opinia i raport SF skonsolidowane IC skan.pdf Opinia i raport niezależnego biegłego rewiedenta za rok 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2013
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-04-25
INTER CARS SA
(pełna nazwa emitenta)
INTERCARS Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-903 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powsińska 64
(ulica) (numer)
714-19-16 714-19-18
(telefon) (fax)
bzarzadu@intercars.com.pl intercars.com.pl
(e-mail) (www)
118-14-52-946 014992887
(NIP) (REGON)
KPMG Audyt Sp. z o.o. sp.k.
(podmiot uprawniony do badania)
d3a72ql

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Robert Kierzek Prezes Zarządu
2014-04-25 Krzysztof Soszyński Wiceprezes Zarządu
2014-04-25 Krzysztof Oleksowicz Członek Zarządu
2014-04-25 Witold Kmieciak Członek Zarządu
2014-04-25 Wojciech Twaróg Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Julita Pałyska Z-ca Dyrektora ds. Finansowych - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3a72ql

Podziel się opinią

Share
d3a72ql
d3a72ql