Trwa ładowanie...
d24ibbb
espi

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Ujawnienie o ...

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej (26/2015)

Share
d24ibbb

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | WIADOMOŚĆ | | |
| | | | |
| | IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) zarządzany przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) informuje, że na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 1382) a także § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes Emitenta, oraz sposobu postępowania Emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. nr 67, poz. 476), opóźnił w dniu 2 kwietnia 2015 roku przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej o otrzymaniu oferty dotyczącej nabycia aktywów o znaczącej wartości przekraczającej 10% aktywów Funduszu. Następnie w związku z przedłużeniem się negocjacji z oferentem okres
opóźnienia podania do publicznej wiadomości powyższej informacji był przedłużany w dniach 29 maja, 30 czerwca, 31 lipca, 14 sierpnia i 31 sierpnia 2015 roku. Oferta dotyczyła zakupu od Funduszu jego jednostki zależnej SPV Support 3 sp. z o.o. Holding SKA lub zakupu od tej jednostki zależnej Funduszu nieruchomości położonej w Warszawie, przy ulicy Belwederskiej nr 18, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr WA2M/00085557/9. Transakcja, której dotyczyła ww. oferta, nie została ostatecznie zawarta, natomiast ww. jednostka zależna Funduszu zawarła w dniu 14 września 2015 r. umowę sprzedaży ww. nieruchomości na rzecz innych podmiotów niż ten, który złożył ww. ofertę, o czym Fundusz poinformował w raportach bieżących nr 24/2015 i 25/2015. | | |
| | | | |
| | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | |

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

TRUE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 26 / 2015
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2015-09-14
Nazwa podmiotu: IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Temat raportu: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
Podstawa prawna

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-14 Maciej Jasiński Wiceprezes Zarządu
2015-09-14 Jakub Pyszyński Prokurent

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d24ibbb

Podziel się opinią

Share
d24ibbb
d24ibbb