Trwa ładowanie...
d1vgwpn
d1vgwpn
espi

IQ PARTNERS S.A. - Raport roczny R 2011

IQ PARTNERS S.A. - Raport roczny R 2011
Share
d1vgwpn
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
Przychody ze sprzedaży 149 112 36 21
Zysk (starta) na działalności operacyjnej (1 246) (684) (301) (128)
Zysk (starta) przed opodatkowaniem 6 261 6 167 1 512 1 155
Zysk (strata) netto 6 637 5 988 1 603 1 122
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (1 285) 94 (310) 18
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 1 384 165 334 31
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (182) (179) (44) (34)
Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (83) 80 (20) 15
średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 22 353 000 22 353 000 22 353 000 22 353 000
Zysk/strata na akcję w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję) 0,2969 0,2679 0,0717 0,0502
na 31.12.2011 na 31.12.2010 na 31.12.2011 na 31.12.2010
Aktywa trwałe 38 311 36 666 8 674 9 258
Aktywa obrotowe 1 487 583 337 147
Aktywa, razem 39 798 37 249 9 011 9 406
Zobowiązania długoterminowe 3 849 3 700 871 934
Zobowiązania krótkoterminowe 204 215 46 54
Kapitał własny 35 745 33 334 8 093 8 417
Kapitał podstawowy 22 353 22 353 5 061 5 644
Pasywa, razem 39 798 37 249 9 011 9 406
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł ) 1,5991 1,4913 0,3621 0,3766
Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały przeliczone na EURO według następujących zasad:- poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla bilansu na dzień bilansowy - wedłu średniego kursu obowiązującego na ostatni dzień bilansowy ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski: odpowiednio na dzień 31.12.2011 r. - 4,4168, a na dzień 31.12.2010 r. - 3,9603- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia - według kursu średniego, obliczonego jako średnia artmetyczna kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym roku, odpowiednio za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku - 4,1401, a dla roku 2010 - 4,0044.
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Jednostkowy raport roczny IQ Partners S.A. za rok obrotowy 2011.pdf Jednostkowy raport roczny IQ Partners S.A. za rok obrotowy 2011
Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011
Roczne sprawozdanie zarządu IQ Partners S.A. za rok obrotowy 2011.pdf Roczne sprawozdanie zarządu IQ Partners S.A. za rok obrotowy 2011
d1vgwpn

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 9/2012 z dnia 2012-03-21 o treści:
Zarząd IQ Partners S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w opublikowanym w systemie ESPI jednostkowym raporcie rocznym IQ Partners S.A. za rok 2011 (R) w wyniku ewidentnej omyłki w miejsce dokumentu zawierającego oświadczenia Zarządu IQ Partners S.A., List Prezesa Zarządu oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe IQ Partners S.A. zamieszczono dokument IQProcznejednostkoweDKpo_kor(4).pdf zawierający Opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. W związku z powyższym Zarząd IQ Partners S.A. dokonuje korekty jednostkowego raportu IQ Partners S.A. za rok obrotowy 2011 w ten sposób, iż uzupełnia ten raport o poprawny dokument zawierający wymienione elementy. Skorygowany jednostkowy raport za rok obrotowy 2011 uwzględniający wskazane uzupełnienie zostanie niezwłocznie przekazany do publicznej wiadomości. W pozostałym zakresie opublikowany okresowy nie ulega zmianie.
Plik Opis
Jednostkowy raport roczny IQ Partners S.A. za rok obrotowy 2011.pdf Jednostkowy raport roczny IQ Partners S.A. za rok obrotowy 2011

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

TRUE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2011
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2012-03-21
IQ PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IQ PARTNERS S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-675 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wołoska 7
(ulica) (numer)
225670000 225670001
(telefon) (fax)
biuro@iqpartners.pl www.iqpartners.pl
(e-mail) (www)
113-268-28-30 141064373
(NIP) (REGON)
BDO Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
d1vgwpn

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-21 Maciej Hazubski Prezes Zarządu Maciej Hazubski
2012-03-21 Wojciech Przyłęcki Wiceprezes Zarządu Wojciech Przyłęcki

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-21 Piotr Bolmiński Forum Rachunkowości sp. z o.o. Piotr Bolmiński

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1vgwpn

Podziel się opinią

Share
d1vgwpn
d1vgwpn