Trwa ładowanie...
dpkdj41

IZOSTAL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. (1/2012)

IZOSTAL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. (1/2012)

Share
dpkdj41

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IZOSTAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu nr 54/2011 z dnia 21 listopada 2011 Zarząd Izostal S.A. (Spółka, Sprzedawca) informuje, że w dniu 9 stycznia 2012 roku Spółka jako Lider Konsorcjum zawarła umowę sprzedaży rur wraz z osprzętem na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (Kupujący) z siedzibą w Warszawie dla czterech z dwunastu poszczególnych części zamówienia publicznego pn. "Zakup rur wraz z osprzętem do otworów wydobywczych na rok 2011 i 2012". Łączna wartość umowy wynosi 50.232.339,47 PLN netto, co stanowi 61.785.777,55 PLN brutto i obejmuje następujące części zamówienia: ? Dla części 1: 15.245.347,60 PLN netto, co stanowi 18.751.777,55 PLN brutto (termin dostawy przedmiotu zamówienia ? do 90 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy), ? Dla części 2: 14.773.170,73 PLN netto, co stanowi 18.171.000,00 PLN brutto (termin dostawy przedmiotu zamówienia ? do 120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy), ? Dla części 6: 9.800.813,01 PLN netto, co stanowi 12.055.000,00 PLN brutto (termin dostawy
przedmiotu zamówienia ? do 180 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy), ? Dla części 7: 10.413.008,13 PLN netto, co stanowi 12.808.000,00 PLN brutto (termin dostawy przedmiotu zamówienia ? do 180 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy). 1. Kupujący ma prawo obciążyć Sprzedawcę karą umowną w przypadku: a. odstąpienia od umowy przez Kupującego wskutek okoliczności, za które odpowiada Sprzedawca w wysokości 8% łącznej wartości brutto umowy, b. zwłoki w wydaniu przedmiotu umowy ? w wysokości 0,1% wartości brutto niedostarczonej partii rur za każdy dzień zwłoki, a w przypadku gdy zwłoka przekroczy 20 dni w wysokości 1,0% wartości brutto niedostarczonej partii przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki po upływie tego terminu, c. za zwłokę przekraczającą 7 dni w usunięciu wad Sprzedawca zapłaci Kupującemu 0,4% wartości brutto wadliwej partii przedmiotu umowy. 2. Kupujący, niezależnie od kar umownych przewidzianych w umowie może dochodzić od Sprzedawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na
zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym. Pozostałe warunki zawartej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Spółka uznaje w/w umowę za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Izostal S.A. Łączna wartość umów zawartych przez Izostal S.A. z PGNiG S.A. i jednostkami od niej zależnymi w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniosła 56.954.431,78 PLN netto. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpkdj41

| | | IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IZOSTAL S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 47-120 | | Zawadzkie | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Polna | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (77) 405 65 00 | | (77) 405 65 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@izostal.com.pl | | www.izostal.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 756-00-10-641 | | 530884678 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-09 Marek Mazurek Prezes Zarządu
2012-01-09 Jacek Podwiński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpkdj41

Podziel się opinią

Share
dpkdj41
dpkdj41