Trwa ładowanie...
d4a21yl
espi

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Ustanowienie hipoteki (15/2011)

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Ustanowienie hipoteki (15/2011)
Share
d4a21yl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie hipoteki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259) ("Rozporządzenie") J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") informuje, że w dniu 14 czerwca 2011 r. powzięła wiadomość, iż Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych (Sąd) wpisał w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości położonej w Warszawie dzielnicy Białołęka o pow. 0,4779 ha stanowiącej działki gruntu nr 52 i 131 z obrębu 4-16-29 (Nieruchomość), dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA3M/00222031/6 ("KW"), będącej własnością spółki pod firmą Stadnina Mazowiecka Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach ("Podmiot Zależny"), w dniu 11 czerwca 2011 r. w dziale IV KW hipoteki umownej w wysokości
17.000.000 zł na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie oddział 15 w Warszawie ("Bank"), jako zabezpieczenia spłaty kapitału oraz kosztów ubocznych z tytułu kredytu przyznanego Spółce. Wartość Nieruchomości w księgach rachunkowych Podmiotu Zależnego ujęta jest po cenie jej nabycia i nie przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki. Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy Bankiem i osobami zarządzającymi Bankiem a Spółką i członkami jej Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Kryterium uznania przedmiotowej hipoteki za podlegającą obowiązkowi ujawnienia zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia była jej wysokość, przekraczająca równowartość w złotych polskich kwoty 1.000.000 Euro. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-091 Ząbki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Radzymińska 326 326
(ulica) (numer)
0 22 771 77 08 0 22 771 79 07
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@jwconstruction.com.pl www.jwconstruction.com.pl
(e-mail) (www)
125-00-28-307 010621332
(NIP) (REGON)
d4a21yl

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Tomasz Panabażys Vice Prezes Zarządu
2011-06-15 Wojciech Rajchert Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4a21yl

Podziel się opinią

Share
d4a21yl
d4a21yl