Trwa ładowanie...
d186jhl

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Ustanowienie hipoteki (3/2013)

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Ustanowienie hipoteki (3/2013)

Share
d186jhl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie hipoteki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259) ("Rozporządzenie") J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") informuje, że w dniu 16 stycznia 2013 r. Spółka, powzięła wiadomość, o wpisie hipoteki umownej łącznej do sumy 135.000.000 zł ("Hipoteka") w następujących księgach wieczystych : 1) Kw nr WA1M/00149632/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, dla prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym, której właścicielem jest Spółka, położonej w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 216, stanowiącej działkę gruntu nr 62/2 o pow. 3.999 m2, której wartość w księgach rachunkowych Spółki wynosi 36.696.780,84 zł ? wpis w dniu 4
stycznia 2013 r. 2) Kw nr NS1M/00007069/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Muszynie dla prawa użytkowania wieczystego zabudowanego zespołem budynków hotelowych wraz z infrastrukturą, należącego do Spółki, działek gruntu położonych w Krynicy ? Zdrój przy ul. Czarny Potok o nr 163/1, 164/1, 164/4, 174/4, 146, 172, 173, 174/8, 174/9, o łącznej powierzchni 29.491 m2, oraz prawo własności budynków posadowionych na tej nieruchomości, stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności, których wartość w księgach rachunkowych Spółki wynosi 173.023.695,79 zł ? wpis w dniu 15 stycznia 2013 r. Hipoteka stanowi zabezpieczenie wierzytelności wynikających z obligacji zabezpieczonych emitowanych przez Spółkę. Hipoteka została ustanowiona na podstawie oświadczenia woli Spółki. O podjęciu uchwały o zamiarze emisji ww. obligacji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 50/2012 z dnia 12.12.2012 r. Obligacje emitowane będą w liczbie do 1.300 sztuk. Wartość nominalna
jednej obligacji wynosi 100.000 zł, a wartość nominalna wszystkich obligacji wynosi do 130.000.000 zł. Planowany termin wykupu ww. obligacji przypada w dniu 25 stycznia 2016 r. Obligacje przeznaczone będą na spłatę zadłużenia z tytułu obligacji serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 18 czerwca 2010 r., zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie pod kodem ISIN PLJWC0000035. Hipoteka współobciąża także przysługujące Lokum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot zależny Spółki): (i) prawo własności działek gruntu o nr 86/2 i 86/4 o łącznej powierzchni 15.066 m2, położonych w Konstancinie ? Jeziornej przy ul. Bielawskiej, dla których Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1I/00006117/5 oraz (ii) prawo własności działki gruntu o nr 84/27 o powierzchni 29 m2, położonej w Konstancinie ? Jeziornej przy ul. Bielawskiej dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1I/00006116/8, o dokonaniu wpisu Spółka informowała raportem bieżącym nr 2/2013 z dnia 15.01.2013 r. Hipoteka została ustanowiona na rzecz obligatariuszy, których prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego wykonuje Biedecki Biedecki i Partnerzy Radcowie Prawni, jako administrator hipoteki. Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy Spółką, członkami jej zarządu i rady nadzorczej oraz obligatariuszami i administratorem hipoteki, poza wynikającymi odpowiednio z posiadania i objęcia obligacji oraz umowy o ustanowieniu hipoteki i umowy doradztwa prawnego. Podstawą przekazania niniejszego raportu jest fakt, iż wartość ww. hipoteki stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności wynikających z obligacji emitowanych przez Spółkę przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d186jhl

| | | J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-091 | | Ząbki | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Radzymińska | | 326 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 0 22 771 77 08 | | 0 22 771 79 03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | relacje.inwestorskie@jwconstruction.com.pl | | www.jwconstruction.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 125-00-28-307 | | 010621332 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-17 Robert Wójcik Członek Zarządu
2013-01-17 Wojciech Rajchert Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d186jhl

Podziel się opinią

Share
d186jhl
d186jhl