Trwa ładowanie...
d44s9fd
espi

JHM DEVELOPMENT S.A. - Raport roczny R 2013

JHM DEVELOPMENT S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d44s9fd

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 32 742 | 40 824 | 7 775 | 9 781 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 830 | 6 360 | 435 | 1 524 | |
| | Zysk (strata) brutto | 1 275 | 6 227 | 303 | 1 492 | |
| | Zysk (strata) netto | 1 016 | 5 040 | 241 | 1 208 | |
| | Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 1 016 | 5 040 | 241 | 1 208 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 14 963 | -12 100 | 3 553 | -2 899 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8 418 | -8 327 | -1 999 | -1 995 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 439 | 20 554 | -1 292 | 4 925 | |
| | Przepływy pieniężne netto | 1 106 | 126 | 263 | 30 | |
| | Średnioważona liczba akcji w sztukach | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | |
| | STAN NA: | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | |
| | Aktywa, razem | 282 297 | 282 123 | 68 069 | 69 009 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 129 396 | 130 238 | 31 201 | 31 857 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 80 531 | 89 733 | 19 418 | 21 949 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 44 918 | 39 071 | 10 831 | 9 557 | |
| | Kapitał własny | 152 901 | 151 885 | 36 868 | 37 152 | |
| | Kapitał własny przypisany akcjonariusza jednostki dominującej | 152 901 | 151 885 | 36 868 | 37 152 | |
| | Kapitał zakładowy | 125 000 | 125 000 | 30 141 | 30 576 | |
| | Liczba akcji (w szt.) | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | |
| | Średnioważona liczba akcji w sztukach | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję | 1,22 | 1,22 | 0,29 | 0,30 | |
| | Wartość księgowa na akcję obliczona została jako iloraz stanów kapitałów własnych oraz ilości akcji zwykłych i ilości powiększonej o prawa do akcji na zakończenie każdego z okresów. Wartość wskaźników zysku na akcję wyliczono jako iloraz zysku netto oraz średnioważonych ilości akcji i średnioważonej ilości akcji powiększonej o prawa do akcji z danego okresu. Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej na ostatni dzień okresu bieżącego- 31.12.2013 roku- przyjęto kurs EUR ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,1472 EUR/PLN. Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej na ostatni dzień okresu porównywalnego 31.12.2012 roku- przyjęto kurs EUR ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,0882 EUR/PLN. Do przeliczenia danych sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres bieżący 01.01.2013 – 31.12.2013 roku, przyjęto kurs średni EUR, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie,
ustalonych przez NBP na ten dzień tj., kurs 4,2110 EUR/PLN. Do przeliczenia wybranych danych finansowych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 roku przyjęto kurs średni EUR, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj., kurs 4,1736 EUR/PLN | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
JHM-JEDNRAPORTROCZNY_Y2013.pdf Raport roczny JHM DEVELOPMENT S.A. za rok 2013
JHM DEV SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 2013.pdf Sprawozdanie Zarządu JHM DEVELOPMENT S.A. za rok 2013
JHM DEV OPINIA AUDYTORA 2013.pdf Opinia audytora JHM DEVELOPMENT S.A. za rok 2013
JHM OŚWIADCZENIA ZARZĄDU 2013.pdf Oświadczenia Zarządu JHM DEVELOPMENT S.A.
JHM DEV KOMENTARZ ZARZĄDU 2013.pdf List Prezes Zarządu JHM DEVELOPMENT S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d44s9fd

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-12 | | | | | | | |
| | | JHM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | JHM DEVELOPMENT S.A. | | DEWELOPERZY (DEW) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 96-100 | | SKIERNIEWICE | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | UNII EUROPEJSKIEJ | | 18 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48(46)833 95 89 | | +48(46)833 61 28 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@jhmdevelopment.pl | | www.jhmdevelopment.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 8361812427 | | 100522155 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | BGGM AUDYT Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Halina Mirgos Prezes Zarządu
2014-03-12 Jerzy Mirgos Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Anita Szkutnik Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d44s9fd

Podziel się opinią

Share
d44s9fd
d44s9fd