Trwa ładowanie...
dhei4n2
dhei4n2
espi

JR INVEST - Rejestracja zmiany adresu siedziby oraz liczby akcji po ich podziale. (71/2014) - EBI

JR INVEST - Rejestracja zmiany adresu siedziby oraz liczby akcji po ich podziale. (71/2014)
Share
dhei4n2

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 71 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-17 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja zmiany adresu siedziby oraz liczby akcji po ich podziale. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd JR INVEST S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 17 listopada 2014 roku powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa ? Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 6 listopada 2014 r. wpisu zmiany adresu siedziby oraz liczby akcji po dokonanym ich podziale. Adres siedziby ujawniony w KRS: ul. Malwowa 30, 30 ? 611 Kraków. Ponadto Sąd uzupełnił wpis podziału akcji o wykazanie w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prawidłowej liczby akcji po dokonanym ich podziale. O rejestracji w KRS stosownych zmian statutu Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 60/2014 z dnia 22 października 2014 r. Po podziale liczba akcji Spółki wynosi 39.000.000 (trzydzieści dziewięć milionów) akcji, podzielonych na serie: - 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji uprzywilejowanych serii ?A? o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, - 11.496.330 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta
trzydzieści) akcji zwykłych serii ?B? o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, - 6.073.670 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00000001 do C 6.073.670 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, - 1.430.000 (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00000001 do D 1.430.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. O terminie i czynnościach wydania akcjonariuszom nowej liczby akcji Emitent będzie informował rynek odrębnymi komunikatami. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
January Ciszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhei4n2

Podziel się opinią

Share
dhei4n2
dhei4n2