Trwa ładowanie...
d20s7ur
d20s7ur
espi

JSW S.A. - Informacja o zawarciu umowy znaczącej (43/2013)

JSW S.A. - Informacja o zawarciu umowy znaczącej (43/2013)
Share
d20s7ur

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2013 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | JSW S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu umowy znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, iż powziął informację o otrzymaniu w dniu 29.10.2013 r. przez spółkę zależną - Polski Koks S.A. aneksu nr 2 do umowy na sprzedaż koksu z dnia 01.07.2013 r., podpisanego przez drugą stronę - MIR Trade AG i datowanego na dzień 02.10.2013 r. Emitent informuje, iż łączny obrót pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej JSW a MIR Trade AG zrealizowany w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniósł 218 mln PLN (słownie: dwieście osiemnaście milionów złotych) zaś szacunkowa wartość umów zawartych w ostatnich 12 miesiącach licząc od dnia publikacji niniejszego raportu do końca okresu ich obowiązywania wynosi 770 mln PLN (słownie: siedemset siedemdziesiąt milionów złotych) i przekracza 10 % kapitałów własnych JSW. Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 01.07.2013 r. pomiędzy spółką Polski Koks S.A. działającą w imieniu i na rzecz JSW ("Sprzedający") a MIR Trade AG ("Kupujący") do której zawarto dwa aneksy
zwiększające wolumen sprzedaży koksu a tym samym wartość umowy. Przedmiotem umowy jest sprzedaż koksu. Istotne warunki umowy: Data zawarcia umowy: 01.07.2013 r. Wartość netto umowy (będąca sumą jej rzeczywistego wykonania do dnia publikacji niniejszego raportu oraz jej szacowanej wartości) łącznie z dwoma aneksami od początku jej obowiązywania: 801 mln PLN (słownie: osiemset jeden milionów złotych). Waluta rozliczania umowy: USD. Warunki finansowe: przedpłata lub akredytywa dokumentowa dla 100% wartości towaru. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
JSW S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-330 Jastrzębie-Zdrój
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jana Pawła II 4
(ulica) (numer)
32 756 41 13 32 756 26 71
(telefon) (fax)
relacje@jsw.pl www.jsw.pl
(e-mail) (www)
633-000-51-10 271747631
(NIP) (REGON)
d20s7ur

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Grzegorz Czornik Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu
2013-10-29 Robert Kozłowski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20s7ur

Podziel się opinią

Share
d20s7ur
d20s7ur