Trwa ładowanie...
d4g8xik
d4g8xik
espi

JSW S.A. - Raport roczny R 2011

JSW S.A. - Raport roczny R 2011
Share
d4g8xik
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
Dane dotyczące sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 7 962 873,52 6 172 358,45 1 923 352,94 1 541 394,08
Zysk operacyjny 2 697 492,84 1 525 332,91 651 552,58 380 914,22
Zysk przed opodatkowaniem 2 668 610,27 1 443 968,60 644 576,28 360 595,49
Zysk netto 2 082 532,65 1 158 915,34 503 015,06 289 410,48
Całkowite dochody razem 2 082 532,65 1 158 915,34 503 015,06 289 410,48
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 678 911,25 1 874 250,47 647 064,38 468 047,76
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 764 522,64 -683 757,64 -426 202,90 -170 751,58
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -311 752,29 -147 062,35 -75 300,67 -36 725,19
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 602 636,32 1 043 430,48 145 560,81 260 570,99
Na 31.12.2011 Na 31.12.2010 Na 31.12.2011 Na 31.12.2010
Aktywa trwałe 7 951 336,18 6 449 675,45 1 800 248,18 1 628 582,54
Aktywa obrotowe 3 705 082,14 2 656 375,60 838 861,20 670 751,10
Aktywa razem 11 656 418,32 9 106 051,05 2 639 109,38 2 299 333,65
Kapitał podstawowy 1 260 860,02 1 209 068,42 285 469,12 305 297,18
Kapitał własny razem 7 596 420,50 5 210 783,37 1 719 892,34 1 315 754,71
Zobowiązania długoterminowe 2 201 681,88 2 172 117,12 498 478,96 548 472,87
Zobowiązania krótkoterminowe 1 858 315,94 1 723 150,56 420 738,08 435 106,07
Zobowiązania razem 4 059 997,82 3 895 267,68 919 217,04 983 578,94
Powyższe dane finansowe za lata 2011 i 2010 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej – według średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2011 r. - 4,4168 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2010 r. - 3,9603 PLN/EUR); - Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2011 - 4,1401 PLN/EUR (roku 2010 - 4,0044 PLN/EUR).
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
JSWJednostkowyRaportRocznyza_ 2011_rok.pdf Jednostkowy Raport Roczny za 2011 rok

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2011
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2012-03-13
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
JSW S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
44-330 Jastrzębie-Zdrój
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jana Pawła II 4
(ulica) (numer)
32 756 41 13 32 756 26 71
(telefon) (fax)
relacje@jsw.pl www.jsw.pl
(e-mail) (www)
633-000-51-10 271747631
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
d4g8xik

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-13 Jarosław Zagórowski Prezes Zarządu
2012-03-13 Grzegorz Czornik Z-ca Prezesa Zarządu ds. Handlu
2012-03-13 Andrzej Tor Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych
2012-03-13 Artur Wojtków Z-ca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-13 Dariusz Bernacki Dyrektor/Główny Księgowy/Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4g8xik

Podziel się opinią

Share
d4g8xik
d4g8xik