Trwa ładowanie...
d2faj55
espi

JSW S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)

JSW S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
Share
d2faj55
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 9 376 828,56 7 288 899,10 2 264 879,73 1 820 222,53
Zysk operacyjny 2 732 530,86 1 946 897,09 660 015,67 486 189,46
Zysk przed opodatkowaniem 2 699 102,08 1 866 467,45 651 941,28 466 104,15
Zysk netto 2 105 467,28 1 501 955,46 508 554,69 375 076,28
Całkowite dochody razem 2 105 467,28 1 501 955,46 508 554,69 375 076,28
Zysk netto przypadający na: 2 105 467,28 1 501 955,46 508 554,69 375 076,28
- akcjonariuszy Jednostki dominującej 2 086 588,33 1 454 230,47 503 994,67 363 158,14
- udziały niekontrolujące 18 878,95 47 724,99 4 560,02 11 918,14
Całkowite dochody przypadające na: 2 105 467,28 1 501 955,46 508 554,69 375 076,28
- akcjonariuszy Jednostki dominującej 2 086 588,33 1 454 230,47 503 994,67 363 158,14
- udziały niekontrolujące 18 878,95 47 724,99 4 560,02 11 918,14
Ilość akcji (w szt.) 119 207 920 108 849 600 119 207 920 108 849 600
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej (wyrażony w zł / EUR na jedną akcję) 18,43 13,36 4,45 3,34
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 835 288,93 2 235 900,00 684 835,86 558 360,80
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 667 171,52 -797 900,00 -402 688,71 -199 255,82
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -436 895,58 -371 200,00 -105 527,78 -92 698,03
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 731 221,83 1 066 800,00 176 619,36 266 406,95
Na 31.12.2011 Na 31.12.2010 Na 31.12.2011 Na 31.12.2010
Aktywa trwałe 8 873 613,47 7 210 346,27 2 009 059,38 1 820 656,58
Aktywa obrotowe 4 743 413,25 3 400 978,08 1 073 947,94 858 767,79
Aktywa razem 13 617 026,72 10 611 324,35 3 083 007,32 2 679 424,37
Kapita własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominujacej 8 236 228,49 5 849 351,74 1 864 750,16 1 476 997,13
Udziały niekontrolujące 207 133,37 253 092,96 46 896,71 63 907,52
Kapitał własny razem 8 443 361,86 6 102 444,70 1 911 646,86 1 540 904,65
Zobowiązania długoterminowe 2 660 156,08 2 286 857,29 602 281,31 577 445,47
Zobowiązania krótkoterminowe 2 513 508,78 2 221 922,36 569 079,15 561 049,00
Zobowiązania razem 5 173 664,86 4 508 779,65 1 171 360,46 1 138 494,47
Powyższe dane finansowe za lata 2011 i 2010 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:- Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej – według średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2011 r. - 4,4168 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2010 r. - 3,9603 PLN/EUR);- Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2011 - 4,1401 PLN/EUR (roku 2010 - 4,0044 PLN/EUR).
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
JSWSkonsolidowanyRaportRocznyza2011rok.pdf Skonsolidowany Raport Roczny za 2011 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2011
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2012-03-13
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
JSW S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
44-330 Jastrzębie-Zdrój
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jana Pawła II 4
(ulica) (numer)
32 756 41 13 32 756 26 71
(telefon) (fax)
relacje@jsw.pl www.jsw.pl
(e-mail) (www)
633-000-51-10 271747631
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
d2faj55

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-13 Jarosław Zagórowski Prezes Zarządu
2012-03-13 Grzegorz Czornik Z-ca Prezesa Zarządu ds. Handlu
2012-03-13 Andrzej Tor Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych
2012-03-13 Artur Wojtków Z-ca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-13 Dariusz Bernacki Dyrektor/Główny Księgowy/Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2faj55

Podziel się opinią

Share
d2faj55
d2faj55