Trwa ładowanie...
d3m7pnv
d3m7pnv
espi

JSW S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

JSW S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
Share
d3m7pnv
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 8 820 955,86 9 376 828,56 2 113 512,52 2 264 879,73
Zysk operacyjny 1 308 172,94 2 708 450,83 313 439,94 654 199,37
Zysk przed opodatkowaniem 1 276 900,63 2 675 022,05 305 947,06 646 124,98
Zysk netto 988 082,31 2 085 962,46 236 745,81 503 843,50
Całkowite dochody razem 798 532,22 2 105 467,28 191 329,36 508 554,69
Zysk netto przypadający na: 988 082,31 2 085 962,46 236 745,81 503 843,50
- akcjonariuszy Jednostki dominującej 985 114,24 2 067 083,51 236 034,66 499 283,47
- udziały niekontrolujące 2 968,07 18 878,95 711,15 4 560,02
Całkowite dochody przypadające na: 798 532,22 2 105 467,28 191 329,36 508 554,69
- akcjonariuszy Jednostki dominującej 795 734,36 2 086 588,33 190 658,99 503 994,67
- udziały niekontrolujące 2 797,86 18 878,95 670,37 4 560,02
Ilość akcji (w szt.) 117 411 596 119 207 920 117 411 596 119 207 920
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej (wyrażony w zł / EUR na jedną akcję) 8,35 18,25 2,00 4,41
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 359 361,26 2 835 288,93 565 306,03 684 835,86
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 634 332,73) (1 667 171,52) (631 189,56) (402 688,71)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (821 507,64) (436 895,58) (196 834,30) (105 527,78)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 096 479,11) 731 221,83 (262 717,82) 176 619,36
Stan na: 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011
Aktywa trwałe 9 792 010,81 8 873 613,47 2 395 188,79 2 009 059,38
Aktywa obrotowe 4 275 118,16 4 743 413,25 1 045 721,38 1 073 947,94
Aktywa razem 14 067 128,97 13 617 026,72 3 440 910,17 3 083 007,32
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominujacej 8 402 446,80 8 236 228,49 2 055 292,50 1 864 750,16
Udziały niekontrolujące 171 440,46 207 133,37 41 935,44 46 896,71
Kapitał własny razem 8 573 887,26 8 443 361,86 2 097 227,94 1 911 646,86
Zobowiązania długoterminowe 3 036 150,01 2 660 156,08 742 661,81 602 281,31
Zobowiązania krótkoterminowe 2 457 091,70 2 513 508,78 601 020,42 569 079,15
Zobowiązania razem 5 493 241,71 5 173 664,86 1 343 682,23 1 171 360,46
Powyższe dane finansowe za lata 2012 i 2011 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej – według średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2012 r. - 4,0882 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2011 r. - 4,4168 PLN/EUR); - Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2012 - 4,1736 PLN/EUR (roku 2011 - 4,1401 PLN/EUR).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SkonsolidowanyraportrocznyGKJSWSAza2012_rok.pdf Skonsolidowany raport roczny GK JSW S.A. za 2012 rok

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2013-03-14
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
JSW S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
44-330 Jastrzębie-Zdrój
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jana Pawła II 4
(ulica) (numer)
32 756 41 13 32 756 26 71
(telefon) (fax)
relacje@jsw.pl www.jsw.pl
(e-mail) (www)
633-000-51-10 271747631
(NIP) (REGON)
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Armii Ludowej 14
(podmiot uprawniony do badania)
d3m7pnv

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Jarosław Zagórowski Prezes Zarządu
2013-03-14 Grzegorz Czornik Z-ca Prezesa Zarządu ds. Handlu
2013-03-14 Robert Kozłowski Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
2013-03-14 Andrzej Tor Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych
2013-03-14 Artur Wojtków Z-ca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Dariusz Bernacki Główny Księgowy/Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3m7pnv

Podziel się opinią

Share
d3m7pnv
d3m7pnv