Trwa ładowanie...
d3jlvl8

JUPITER NFI SA - Podjęcie decyzji w sprawie przeprowadzenia połączenia ze spółką zależną (6/2014)

JUPITER NFI SA - Podjęcie decyzji w sprawie przeprowadzenia połączenia ze spółką zależną (6/2014)

Share
d3jlvl8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | JUPITER NFI SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie decyzji w sprawie przeprowadzenia połączenia ze spółką zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Jupiter S.A. w dniu 12 marca 2013 r. podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia połączenia Spółki ze spółką zależną Gremi Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ? Rybitwy ? S.K.A. (spółka przejmowana). Połączenie spółek Jupiter S.A i Gremi Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ? Rybitwy ? S.K.A. nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółki Gremi Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ? Rybitwy ? S.K.A. (spółka przejmowana) na spółkę Jupiter S.A. (spółka przejmująca). Na skutek dokonanego połączenia spółka przejmowana zostanie wykreślona z rejestru KRS bez przeprowadzania likwidacji. Planowane połączenie jest wynikiem przyjętej strategii reorganizacji grupy kapitałowej, w skład której wchodzą łączące się spółki, poprzez uproszczenia obecnej jej struktury, prowadzącej do skonsolidowania struktury grupy i obniżenia kosztów jej działalności poprzez przejęcie spółki zależnej. Połączenie spółek poprzez
przejęcie spółki zależnej pozwoli na objęcie bezpośredniej kontroli nad aktywami spółki przejmowanej jak również na przeprowadzenie zmian organizacyjnych poprzez redukcję kosztów funkcjonowania grupy kapitałowej. Uproszczenie struktury, zdaniem Zarządu, w dłuższej perspektywie przyczyni się do rozwoju spółki przejmującej w obszarze prowadzonej działalności na rynku nieruchomościowym. Zamiar połączenia podyktowany jest także zakończeniem aktywnej działalności gospodarczej spółki przejmowanej związane ze sprzedażą posiadanych przez nią nieruchomości. Ponadto celem konsolidacji jest bardziej efektywne wykorzystanie potencjału połączonych spółek oraz uzyskanie efektów ekonomiczno-finansowych synergii bezpośredniej i pośredniej. Celem jest także zwiększenie transparentności grupy kapitałowej. Wskazanie podmiotów, które mają być połączone: Spółka Przejmująca: Jupiter S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa?Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026567, NIP: 5251347554, REGON:011124742, o kapitale zakładowym wynoszącym 9.914.865,20 zł (opłaconym w całości). Podstawowym przedmiotem działalności Jupiter S.A. jest wykonywanie czynności w zakresie nabywania i zbywania papierów wartościowych oraz praw z nimi związanych. Spółka przejmowana: Gremi Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ? Rybitwy ? S.K.A., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa?Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000330713, NIP: 6772328198, REGON: 120939187, o kapitale zakładowym wynoszącym 96.024,30 zł (opłaconym w całości). Podstawowym przedmiotem działalności Gremi Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ? Rybitwy ? S.K.A. jest działalność deweloperska, w tym obrót nieruchomościami. Zarząd Spółki Przejmowanej i komplementariusz Spółki Przejmującej zgłaszając plan połączenia do sądu rejestrowego wystąpią o
wyznaczenie biegłego w celu zbadania planu połączenia, a także przygotują pisemne sprawozdania uzasadniające połączenie, w tym jego podstawy prawne i ekonomiczne. Opinia Biegłego rewidenta i sprawozdanie Zarządu zostaną przekazane w formie raportu bieżącego niezwłocznie po ich sporządzeniu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 13 i § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jlvl8

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JUPITER NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JUPITER NFI SA | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 30-011 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wrocławska | | 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 012 632 13 50 | | 012 637 71 80 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | jupiter@jupiter-nfi.pl | | www.jupiter-nfi.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5251347554 | | 011124742 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Agata Kalińska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jlvl8

Podziel się opinią

Share
d3jlvl8
d3jlvl8