Trwa ładowanie...
d4gzk04

JUPITER NFI SA - Stanowisko Zarządu Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna dotycząc...

JUPITER NFI SA - Stanowisko Zarządu Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki (45/2011)

Share
d4gzk04

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 45 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | JUPITER NFI SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Stanowisko Zarządu Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Stosownie do art. 80 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) Zarząd Jupiter NFI Spółka Akcyjna podaje do publicznej wiadomości swoje stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż 1.266.408 akcji Spółki Jupiter NFI S.A. ogłoszonego w dniu 27 października 2011 roku przez KCI Park Technologiczny Krowodrza Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie (Wzywający), w oparciu o informacje przedstawione przez Wzywającego w treści wezwania. W ocenie Zarządu nie istnieją podstawy, aby twierdzić że Wezwanie wpłynie negatywnie na interes Spółki, na zatrudnienie w Spółce (aktualnie Jupiter NFI S.A. nie zatrudnia pracowników) lub na lokalizację prowadzonej przez Jupiter NFI S.A. działalności. Zgodnie z informacjami zawartymi w wezwaniu Wzywający postrzega Spółkę jako inwestycję długoterminową i z związku z tym ma zamiar skoncentrować się na dalszym jej
rozwoju. W tym celu Wzywający zamierza utrzymać osiągnięty udział w ogólnej liczbie głosów. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem została określona na poziomie 1,45 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści pięć groszy) za jedną akcję. Cena ta została ustalona na podstawie nabycia w dniu 28 lipca 2011 roku nowo emitowanych akcji serii D w trakcie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, w ramach której Wzywający objął 47.004.244 (słownie: czterdzieści siedem milionów cztery tysiące dwieście czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda i cenie emisyjnej za jedną akcję 1,45 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści pięć groszy). Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiła w dniu 24 sierpnia 2011 roku. Cena ta jest wyższa niż średnia cena rynkowa akcji Spółki z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami na rynku oficjalnych
notowań giełdowych prowadzonym przez GPW. Średnia cena rynkowa akcji Spółki w tym okresie wyniosła 1,06 złotych. Cena po której nabywane będą akcje mieści się w przedziale wyznaczonym dwoma skrajnymi wartościami: średnią ceną rynkową akcji Spółki z okresu 6 miesięcy tj. 1,06 zł oraz wartością księgową na jedną akcję Jupiter NFI S.A., która na koniec III kwartału 2011 roku wynosiła 2,16 zł. Cena jest zbliżona do wartości środkowej tego przedziału. Mając na uwadze zarówno średnią wycenę rynkową akcji jak i jej wartość księgową, Zarząd Jupiter NFI S.A. ocenia, zgodnie z posiadanymi na dzień przedstawienia niniejszego stanowiska informacjami, że cena proponowana w wezwaniu odpowiada wartości godziwej Spółki. Zarząd Jupiter NFI S.A. informuje, iż nie zasięgał opinii zewnętrznego podmiotu na temat ceny akcji oferowanej w wezwaniu. Jednocześnie Zarząd informuje, że niniejsze stanowisko dotyczące ogłoszonego wezwania nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania lub zbywania akcji Spółki w rozumieniu art. 42 ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi i każdy z akcjonariuszy podejmując decyzję inwestycyjną powinien dokonać we własnym zakresie analizy treści wezwania pod kątem ryzyka inwestycyjnego związanego ze sprzedażą akcji. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gzk04

| | | JUPITER NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | JUPITER NFI SA | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-011 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wrocławska | | 53 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 012 632 13 50 | | 012 637 71 80 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | jupiter@jupiter-nfi.pl | | www.jupiter-nfi.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5251347554 | | 011124742 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-15 Dariusz Leśniak Prezes Zarządu
2011-11-15 Artur Rawski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gzk04

Podziel się opinią

Share
d4gzk04
d4gzk04