Trwa ładowanie...
d33j89d
d33j89d
espi

KANIA - Raport kwartalny Q 3/2014

KANIA - Raport kwartalny Q 3/2014
Share
d33j89d
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Przychody netto ze sprzedaży 644 267 410 534 154 120 97 212
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 34 782 13 777 8 320 3262
Zysk (strata) brutto 25 018 9 954 5 985 2 357
Zysk (strata) netto 19 930 9 924 4 768 2 350
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 497 3 554 2 551 841
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 882 4 787 -929 1 133
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 380 -8 315 -1 526 1 969
Przepływy pieniężne netto, razem 235 26 56 6
Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą 0,16 0,08 0,04 0,02
na 30.09.2014 na 31.12.2013 na 30.09.2014 na 31.12.2013
Aktywa razem 449 215 415 264 107 583 98 514
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 278 204 226 552 66 628 53 732
Zobowiązania długoterminowe 81 279 79 437 19 466 18 840
Zobowiązania krótkoterminowe 196 925 187 115 47 162 44 379
Kapitał własny (aktywa netto) 171 011 148 712 40 956 35 271
Kapitał zakładowy 6 259 6 259 1 499 1 484
Liczba akcji (w szt.) 125 183 380 125 183 380 125 183 380 125 183 380
Wartość księgowa na 1 akcję zwykła 1,37 1,19 0,33 0,28
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 45/2014 z dnia 2014-11-17 o treści:
Plik Opis
RB452014.pdf Korekta skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za III kwartał 2014 rok

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SprawozdanieFinansoweZMHenrykKaniaSAzaIIIkwartał_2014..pdf Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRUE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3 / 2014
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2014-11-17
ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KANIA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
43-200 Pszczyna
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Korczaka 5
(ulica) (numer)
+48 32 210 32 47 +48 32 210 48 34
(telefon) (fax)
biuro@zmkania.pl www.zmkania.pl
(e-mail) (www)
7440003325 510258637
(NIP) (REGON)
d33j89d

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-17 Grzegorz Minczanowski Prezes Zarządu
2014-11-17 Piotr Wiewióra Wiceprezes Zarządu
2014-11-17 Dominika Rąba Członek Zarządu
2014-11-17 Beta Korab-Białobrzeska Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33j89d

Podziel się opinią

Share
d33j89d
d33j89d