Trwa ładowanie...
d1uwuyq
espi

KBC POLAND JUMPER 4 FIZ - Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowad...

KBC POLAND JUMPER 4 FIZ - Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych (1/2011)
Share
d1uwuyq
TREŚĆ RAPORTU:
data rozpoczęcia subskrypcji 2011-04-27
data zakończenia subskrypcji 2011-06-27
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych 2011-06-30
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją 10 000 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji 1 202 355
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji 1 202 355
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane 100,00
waluta PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją 1 610
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji 1 610
wartość przeprowadzonej subskrypcji 120 235 500,00
INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE
określenie transzy stopa redukcji liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji
INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ
nazwa (firma) subemitenta liczba certyfikatów inwestycyjnych faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego
INFORMACJE O KOSZTACH
łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji 1 848 029,89
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 1 838 029,89
b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00
(nazwa subemitenta)
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 10 000,00
d) koszty promocji oferty 0,00
(inne typy kosztów)
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją 1,54
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta Koszty pokryte zostaną przez KBC TFI S.A., w tym również z opłaty za wydanie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Koszty te zostaną rozliczone w księgach KBC TFI S.A. jako koszty bieżącej działalności.
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2011
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych
Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2011-07-07
KBC POLAND JUMPER 4 FUDNUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
KBC POLAND JUMPER 4 FIZ KBC Towarzystwo Fundusyz Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-805 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
CHMIELNA 58/87
(ulica) ( numer)
(22) 581-23-32 (22) 581-23-33 biuro@kbctfi.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
www.kbctfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
d1uwuyq

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2011-07-07 Marcin Otto Inspektor Nadzoru Wewnętrznego

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1uwuyq

Podziel się opinią

Share
d1uwuyq
d1uwuyq