Trwa ładowanie...
dv9g2ff

KERDOS GROUP - Korekta raportu bieżącego nr 18/2015 - Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały w sp ...

KERDOS GROUP - Korekta raportu bieżącego nr 18/2015 - Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii J (18/2015)

Share
dv9g2ff

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2015 | kor | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KERDOS GROUP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego nr 18/2015 - Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii J | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ?Kerdos Group? S.A. (?Spółka? lub ?Emitent?), działając na mocy § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż dokonał korekty raportu bieżącego nr 18/2015, przekazanego w dniu 4 marca 2015 r. Przyczyną korekty jest konieczność bardziej precyzyjnego przedstawienia zakresu zmian Warunków Emisji Obligacji Serii J Spółki, z uwagi wątpliwości, jakie mogły powstać odnośnie fragmentu raportu bieżącego nr 18/2015 w treści: ?w pkt 18.5.2 (x) Warunków Emisji zmieniono dotychczasową jego treść przyjmując obecnie, że ?w przypadku naruszenia przez Emitenta obowiązków, o których mowa w pkt. 20.3, 20.4 lub 20.7 lub w przypadku gdy wartość jednego Udziału Dayli wynikająca z wyceny, o której mowa w pkt 20.4 będzie niższa niż 150 zł?. Treść ta została zastąpiona
następującym fragmentem: ?w pkt 18.5.2 (x) Warunków Emisji zmieniono dotychczasową jego treść przyjmując obecnie, że przedterminowy wykup Obligacji może nastąpić na żądanie obligatariusza w przypadku naruszenia przez Emitenta obowiązków Emitenta związanych z ustanowieniem dodatkowych zabezpieczeń Obligacji w postaci zastawu rejestrowego na wolnych od jakichkolwiek obciążeń lub praw osób trzecich udziałach Dayli Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej Dayli) (tj. naruszenia punktów 20.3 (dotyczącego w szczególności terminu zawarcia umowy z administratorem zastawu dot. dodatkowego zabezpieczenia oraz złożenia wniosku o wpis do rejestru zastawów), 20.4 (dotyczącego wyceny dodatkowego zabezpieczenia oraz ustanowienia zastawu rejestrowego, będącego dodatkowym zabezpieczeniem, na takiej liczbie udziałów Dayli, których wartość stanowi 180% wartości wyemitowanych Obligacji, przy przyjęciu wartości jednego udziału Dayli na poziomie wynikających z wyceny) lub 20.7 (dotyczącego
ustanowienia uzupełniającego względem wyżej opisanego dodatkowego zabezpieczenia do łącznej wartości nie niższej niż 180% wartości Obligacji pozostałych do wykupu) Warunków Emisji) lub w przypadku gdy wartość jednego udziału Dayli wynikająca z wyceny (szczegółowo opisanej w punkcie 20.4. Warunków Emisji) sporządzonej na zamówienie Emitenta będzie niższa niż 150 zł.? Nadto porządkowo dodano definicję "Obligacji", która omyłkowo nie znalazła się w treści wskazanego raportu, a jest w jego treści używana. W związku z powyższym, Zarząd Spółki przekazuje poniżej skorygowaną treść raportu bieżącego nr 18/2015 w następującym brzmieniu: ?Działając zgodnie z postanowieniami art. 56 ust. 1 pkt 1 i 5 Ustawy o ofercie - informacje poufne, Zarząd ?Kerdos Group? S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent ) informuje, iż w dniu 3 marca 2015 roku podjął Uchwałę nr 7/2015 w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji Serii J. W podjętej uchwale Zarząd postanowił zmienić treść Warunków emisji trzydziestosześciomiesięcznych obligacji na
okaziciela serii J (dalej Obligacje), przyjętych uchwałą nr 6/2015 Zarządu ?Kerdos Group? S.A. z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii J (Warunki Emisji Obligacji), w ten sposób, że: ? w pkt 1.1 Warunków Emisji uszczegółowiono definicję Uchwały o Emisji Obligacji wskazując, że jest to ?uchwała Zarządu Emitenta nr 6/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie emisji obligacji, zmieniona uchwałą Zarządu Emitenta nr 7/2015 z dnia 3 marca 2015 roku.? ? w pkt. 2.2. Warunków Emisji na nowo sformułowano podstawę prawną dokonania przez Emitenta emisji w/w obligacji wskazując, że jest to ?Ustawa o Obligacjach i Uchwała Zarządu o Emisji Obligacji nr 6/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniona uchwałą Zarządu Emitenta nr 7/2015 z dnia 3 marca 2015 r. oraz uchwała Rady Nadzorczej wyrażająca zgodę na Emisją nr 5/2015 z dnia 24 lutego 2015 r.? ? w pkt 18.5.2 (x) Warunków Emisji zmieniono dotychczasową jego treść przyjmując obecnie, że przedterminowy wykup Obligacji może nastąpić na
żądanie obligatariusza w przypadku naruszenia przez Emitenta obowiązków Emitenta związanych z ustanowieniem dodatkowych zabezpieczeń Obligacji w postaci zastawu rejestrowego na wolnych od jakichkolwiek obciążeń lub praw osób trzecich udziałach Dayli Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej Dayli) (tj. naruszenia punktów 20.3 (dotyczącego w szczególności terminu zawarcia umowy z administratorem zastawu dot. dodatkowego zabezpieczenia oraz złożenia wniosku o wpis do rejestru zastawów), 20.4 (dotyczącego wyceny dodatkowego zabezpieczenia oraz ustanowienia zastawu rejestrowego, będącego dodatkowym zabezpieczeniem, na takiej liczbie udziałów Dayli, których wartość stanowi 180% wartości wyemitowanych Obligacji, przy przyjęciu wartości jednego udziału Dayli na poziomie wynikających z wyceny) lub 20.7 (dotyczącego ustanowienia uzupełniającego względem wyżej opisanego dodatkowego zabezpieczenia do łącznej wartości nie niższej niż 180% wartości Obligacji pozostałych do wykupu)
Warunków Emisji) lub w przypadku gdy wartość jednego udziału Dayli wynikająca z wyceny (szczegółowo opisanej w punkcie 20.4. Warunków Emisji) sporządzonej na zamówienie Emitenta będzie niższa niż 150 zł. Pozostałe warunki emisji Obligacji i informacje opublikowane raportem nr 12/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku pozostały bez zmian.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dv9g2ff

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KERDOS GROUP S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KERDOS GROUP | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00 - 113 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 034 35 15 010 | | 034 35 15 029 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@kerdosgroup.com | | www.kerdosgroup.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5220100924 | | 011302860 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-24 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2015-03-24 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dv9g2ff

Podziel się opinią

Share
dv9g2ff
dv9g2ff