Trwa ładowanie...
d2dgbwi
d2dgbwi
espi

KERDOS GROUP - Rejestracja przez podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Dayli (53/2015)

KERDOS GROUP - Rejestracja przez podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Dayli (53/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2dgbwi

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KERDOS GROUP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Dayli | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Kerdos Group" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka lub Kerdos), w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 35/2015 niniejszym informuje, że dnia 4 maja 2015 r. Spółka powzięła wiadomość o rejestracji w dniu 30 kwietnia 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej, tj. Dayli Polska z siedzibą w Krakowie (dalej Dayli) oraz zmiany umowy spółki Dayli. Na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Dayli z dnia 7 kwietnia 2015 r. kapitał zakładowy Dayli został podwyższony o kwotę 13.200.000 zł (trzynaście milionów dwieście tysięcy złotych), z kwoty 15.956.300 zł (piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych) do kwoty 29.156.300 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych) poprzez utworzenie 264.000 (dwustu sześćdziesięciu czterech tysięcy) nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50
zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. Spółka, jedyny wspólnik Dayli, objęła wszystkie tj. 264.000 (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące) nowoutworzone udziały, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 13.200.000 zł (trzynaście milionów dwieście tysięcy złotych) i pokryła je w całości wkładem pieniężnym w łącznej kwocie 13.200.000 zł (trzynaście milionów dwieście tysięcy złotych) (dalej Udziały). Źródłem finansowania wkładu pieniężnego na pokrycie Udziałów były kapitały własne Spółki. Udziały stanowią około 45 % kapitału zakładowego Dayli (po rejestracji przedmiotowego podwyższenia) i tyleż samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników Dayli. Obecnie, tj. po rejestracji wskazanego podwyższenia, Spółka posiada wszystkie tj. 583.126 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia sześć) udziałów w kapitale zakładowym Dayli o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości 29.156.300 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sto pięćdziesiąt
sześć tysięcy trzysta złotych), a co za tym idzie 100 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników Dayli. Udziały stanowią długookresową lokatę kapitału Spółki. Wartość ewidencyjna Udziałów w księgach rachunkowych Spółki to 67.093.951,60 zł. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Dayli traktowana jest przez Spółkę jako nabycie aktywów o znacznej wartości. Udziały zostały uznane za aktywa znacznej wartości, gdyż ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Ponadto Spółka w dniu 4 maja 2015 roku powzięła informację że, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie dokonał także rejestracji zmian umowy spółki Dayli, które były szczegółowo opisane w raporcie nr 35/2015. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KERDOS GROUP S.A.
(pełna nazwa emitenta)
KERDOS GROUP Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 113 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 53
(ulica) (numer)
034 35 15 010 034 35 15 029
(telefon) (fax)
sekretariat@kerdosgroup.com www.kerdosgroup.com
(e-mail) (www)
5220100924 011302860
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dgbwi

Podziel się opinią

Share
d2dgbwi
d2dgbwi