Trwa ładowanie...
dm4u590

KETY - Prognoza wyników finansowych na 2011 rok (5/2011)

KETY - Prognoza wyników finansowych na 2011 rok (5/2011)

Share
dm4u590

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KETY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Prognoza wyników finansowych na 2011 rok | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Grupy Kęty SA informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2011 roku zatwierdziła budżet spółki i grupy kapitałowej na 2011 rok.Zarząd Spółlki zakłada, iż w 2011 roku wszystkie segmenty odnotują wzrost przychodów ze sprzedaży. Będzie on zróżnicowany od 2% w przypadku Segmentu Opakowań Giętkich do ok. 50% w przypadku Segmentu Usług Budowlanych. Dla pozostałych segmentów prognozowana dynamika sprzedaży przedstawia się następująco: Segment Wyrobów Wyciskanych - 9%, Segment Systemów Aluminiowych - 5%, Segment Akcesoriów Budowlanych - 12%. Łącznie Grupa Kapitałowa zamierza zwiększyć przychody ze sprzedaży o ok. 12%.Głównymi elementami o charakterze operacyjnym warunkującymi realizację prognoz sprzedaży będą:1) Dalszy rozwój na rynkach zagranicznych (zakładany wzrost eksportu w poszczególnych segmentach wynosi od 10 do 20%).2) Doskonalenie organizacji pod kontem obsługi klientów, w tym zarówno obszaru produkcji jak i sprzedaży a także serwisu posprzedażowego (ze szczególnym uwzględnieniem
klientów z branży "automotive").3) Rozwój oferty produktowej o nowe, innowacyjne rozwiązania dostosowane do potrzeb rynku.Zysk z działalności operacyjnej wyniesie 133 mln zł (12% wzrost w stosunku do 2010 roku), a na jego kształtowanie po stronie ujemnej będzie miał wpływ wzrost kosztów produkcji o ok. 14 mln zł (w tym wzrost cen surowców o 5 mln zł) oraz wzrost amortyzacji o 7 mln zł. Po stronie dodatniej na zysk operacyjny wpłynie zwiększenie wolumenu produkcji oraz cen (w tym zwiększenie udziału sprzedaży produktów o wyższej wartości dodanej) przynoszący 12 mln zł oraz wzrost efektywności (niższe koszty produkcji) generujący dodatkowe 11 mln zł zysku operacyjnego.Zarząd zwraca uwagę na zmianę zasad prezentacji wyników na transakcjach zabezpieczających począwszy od sprawozdania rocznego za 2010 rok. Wynik ten ze względu na charakter tych transakcji będzie prezentowany w ramach działalności operacyjnej a nie jak do tej pory w działalności finansowej. Aby uzyskać porównywalność, poniższe zestawienie
podstawowych danych finansowych zawiera w/w zmiany zasad.Zysk netto wyniesie 94,3 mln zł, co oznacza wzrost o 4% w stosunku do 2010 roku.Poniższe zestawienie przedstawia prognozę podstawowych danych finansowych na rok 2011w mln zł:2010 2011* zmianaPrzychody ze sprzedaży 1 211 1 356 +12%EBIT* 118,3 133 +12%EBITDA * 186,0 206 + 11%Zysk netto 90,4 94,3 +4%Wydatki inwestycje 109,4* 134,4* prognoza począwszy od sprawozdania rocznego za 2010 rok zysk operacyjny będzie zawierał wynik na transakcjach zabezpieczających*kwota ok. 30 mln zł stanowi przesunięcie płatności z projektów inwestycyjnych 2010 roku zawiera 1,5 mln zł przedpłat na zadania realizowane w 2011 rokuPowyższe prognozy zostały przygotowane przy założeniu następujących wskaźników:cena aluminium 2400 USD/tonęinflacja roczna 2,8%koszt kredytu (WIBOR + marża) 5,5%średni kurs USD 2,96 złśredni kurs EUR 3,95 złrelacja EUR/USD 1,33wzrost PKB 3,5%Finansowanie:Według szacunków spółki zadłużenie odsetkowe z tytułu kredytów bankowych oraz leasingu
wyniesie na koniec 2011 roku ok. 340 mln zł. a więc będzie na poziomie o ok. 25 mln zł wyższym niż na koniec 2010 roku. Głównym źródłem wpływów będzie gotówka z działalności operacyjnej, natomiast główne wydatki to realizacja programu inwestycyjnego oraz planowana wypłata dywidendy.Podsumowanie:Prognoza 2011 roku jest zgodna z ogłoszoną strategią na lata 2010?2015. Działania operacyjne realizowane w 2011 roku ukierunkowane są na podstawowe cele zawarte w tej strategii, a więc systematyczny wzrost sprzedaży produktów o wysokiej wartości dodanej, rozwój na rynkach zagranicznych oraz ciągłe doskonalenie organizacji.Spółka będzie dokonywała oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz dokonywała ewentualnych korekt prezentowanej prognozy w cyklach kwartalnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm4u590

| | | GRUPA KĘTY SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KETY | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 32-650 | | Kęty | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kościuszki 111 | | 111 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 033 844 60 00 | | 033 845 30 93 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kety@gk-kety.com.pl | | www.gk-kety.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 549-000-14-68 | | 070614970 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Dariusz Mańko Prezes Zarządu
2011-02-09 Adam Piela Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm4u590

Podziel się opinią

Share
dm4u590
dm4u590