Trwa ładowanie...
d2whrh8

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Wyniki Bankowego Studium Wykonalności projektu Ajax w Kanadzie (45/2011)

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Wyniki Bankowego Studium Wykonalności projektu Ajax w Kanadzie (45/2011)

Share
d2whrh8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 45 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wyniki Bankowego Studium Wykonalności projektu Ajax w Kanadzie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. ("KGHM") informuje, że zakończono prace nad Bankowym Studium Wykonalności projektu Ajax, w którym KGHM ma 51% udziałów. Dokument ten określa szczegółowe warunki techniczno-ekonomiczne związane z budową i funkcjonowaniem przyszłej kopalni miedzi i złota w rejonie miasta Kamloops, w prowincji Kolumbia Brytyjska w Kanadzie. Studium potwierdziło główne parametry geologiczno ? górnicze projektu Ajax określone do tej pory w sposób szacunkowy w raporcie wstępnym z 2009 roku. Zasoby geologiczne (mineral resources w kategoriach Measured & Indicated) wzrosły do 512 milionów ton rudy o zawartości 0,31% miedzi i 0,19 g/t złota w porównaniu z wcześniejszymi 442 milionami ton rudy o zawartości 0,30% miedzi i 0,19 g/t złota. Zasoby metali w złożu (mineral reserves w kategoriach Proven & Probable) obliczono na 1,34 mln t miedzi i 2,75 mln uncji złota. Średnia produkcja roczna miedzi i złota w koncentracie wyniesie odpowiednio 50 000 t Cu i 100 000 oz złota. Okres eksploatacji (czas życia
kopalni) obliczono na 23 lata. Parametry inwestycyjne projektu przy zastosowanych w obliczeniach konserwatywnych założeniach rynkowych kształtują się na poziomie: NPV: 416 mln USD, IRR: 14,5%. W wariancie bazowym inwestycja zwraca się po ok. 8 latach a przy aktualnych cenach metali okres ten wynosi poniżej 3 lat. Nakłady inwestycyjne szacowane na poziomie 795 mln USD (o równowartości 2 687 mln PLN, wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z 21 grudnia 2011 r.) uwzględniają fakt wprowadzenia w projekcie kilku istotnych zmian w rozwiązaniach technologicznych, mających na celu zwiększenie uzysków metali w procesie przeróbczym, obniżkę kosztów operacyjnych, oraz zmniejszenie oddziaływania na środowisko (m.in. zmiany: w systemach wstępnego kruszenia i transportu rudy, rozwiązań technologicznych w zakładzie przeróbczym, w systemie składowania odpadów). Koszty produkcji jednej tony miedzi obliczono w przedziale 1740 USD ? 2800 USD. Budowa kopalni potrwa 2 lata. Biorąc pod uwagę stan zaawansowania
oraz czas potrzebny na dalsze procesy uzgodnień i uzyskanie zgód administracyjnych, termin oddania kopalni do eksploatacji określono na rok 2015. Bankowe Studium Wykonalności zostało przygotowane zgodnie z kanadyjskim standardem NI 43-101, przez konsorcjum niezależnych konsultantów pod przewodnictwem Tetra Tech WEI (Wardrop). W najbliższym czasie KGHM otrzyma pełne studium wykonalności projektu i zgodnie z umową Joint Venture z Abacus Mining and Exploration zawartą dnia 12 października 2010 r., KGHM ma 90 dni na podjęcie decyzji o kontynuowaniu projektu i realizacji opcji powiększenia udziału w spółce KGHM Ajax Mining Inc. z 51% do 80%. Prowadzone są prace nad modelem optymalnego finansowania projektu. W przypadku podjęcia decyzji o wejściu w fazę inwestycyjną, projekt przynajmniej w 50 % byłby finansowany kredytem. Większość wydatków inwestycyjnych planowana jest na lata 2013-2014. Patrz także raporty bieżące: 15/2010, 28/2010, 29/2010. Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Results of the Bankable Feasibility Study on the Ajax project in CanadaThe Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. ("KGHM") announces that work on the Bankable Feasibility Study on the Ajax project, in which KGHM has a 51% interest, has been completed. This document describes the specific technical and economic conditions related to the construction and operation of the future copper and gold mine in the vicinity of the town of Kamloops, in British Columbia in Canada.The Study confirmed the chief geologic and mining parameters of the Ajax project, which until now had been estimated in a preliminary report from 2009. Measured & Indicated mineral resources increased to 512 million tonnes of ore containing 0.31% copper and 0.19 g/t of gold, versus the previous 442 million tonnes of ore containing 0.30% copper and 0.19 g/t of gold.Proven & Probable mineral reserves were calculated at 1.34 million tonnes of copper and 2.75 million ounces of gold. Average annual production of copper and gold in concentrate
amounts respectively to 50 000 tonnes of copper and 100 000 ounces of gold. Mine life was calculated at 23 years.The project's investment parameters, applying conservative market assumptions in the calculations, are as follows: NPV: USD 416 million, IRR: 14.5%. Under the base scenario, the investment payback period is approx. 8 years, while at current metals prices this period is less than 3 years.Capital expenditure, estimated at USD 795 million (the equivalent of PLN 2 687 million, according to the average USD/PLN exchange rate of the National Bank of Poland from 21 December 2011), reflects the introduction into the project of several important technological changes, aimed at increasing metals recovery during processing, decreasing operating costs, and reducing environmental impact (such as changes in preliminary milling and ore transport systems, technological solutions at the processing plant, and in the waste storage system). The costs of producing one tonne of copper was calculated in the range of USD
1740 ? USD 2800. Mine construction will last two years. Considering the progress to date and the time needed to obtain further permits and administrative approval, the start-up date for the mine has been set at 2015.The Bankable Feasibility Study was prepared in accordance with Canadian standard NI 43-101 by a consortium of independent consultants under the direction of Tetra Tech WEI (Wardrop).In the near future, KGHM will receive the complete Bankable Feasibility Study for the project and, in accordance with the Joint Venture agreement with Abacus Mining and Exploration signed on 12 October 2010, KGHM has 90 days to decide on the continuation of the project and realisation of the option to increase its interest in KGHM Ajax Mining Inc. from 51% to 80%. Work is underway on developing an optimum financing model for the project. If the decision is made to commence the project's investment stage, at least 50% of the financing for the project would be in the form of bank loans. The majority of investment
expenditures are planned in the years 2013-2014.Also, see current reports nos. 15/2010, 28/2010 and 29/2010.Legal basis: art. 56 sec. 5 of the Act dated 29 July 2005 on public offerings and conditions governing the introduction of financial instruments to organised trading, and on public companies (Journal of Laws from 2005 No. 184, item 1539 with subsequent amendments). | |

d2whrh8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | | Surowcowy (sur) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 59-301 | | Lubin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | M. Skłodowskiej-Curie | | 48 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 076 7478200 | | 076 7478500 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@bz.kghm.pl | | www.kghm.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6920000013 | | 390021764 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Wojciech Kędzia Wiceprezes Zarządu
2011-12-21 Leszek Mierzwa Dyrektor Naczelny ds. Grupy Kapitałowej i Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2whrh8

Podziel się opinią

Share
d2whrh8
d2whrh8