Trwa ładowanie...
dz6p15b
espi

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki (15/2011)

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki (15/2011)
Share
dz6p15b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., dnia 15 czerwca 2011 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. następujące osoby: 1. Józefa Czyczerskiego, 2. Marcina Dyla, 3. Leszka Hajdackiego, 4. Arkadiusza Kaweckiego, 5. Jacka Kucińskiego, 6. Ryszarda Kurka, 7. Marka Panfila, 8. Jana Rymarczyka 9. Marzennę Weresę. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 10 osób i powołało do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: 1. Franciszka Adamczyka 2. Marcina Dyla, 3. Arkadiusza Kaweckiego, 4. Jacka Kucińskiego, 5. Marka Panfila, 6. Jana Rymarczyka 7. Marzennę Weresę Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwał o powołaniu do Rady Nadzorczej osób wybranych przez pracowników Spółki: Józefa Czyczerskiego, Leszka Hajdackiego, Ryszarda Kurka. Informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Changes in the Supervisory Board of the CompanyThe Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. hereby announces that the Ordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A., on 15 June 2011, dismissed from the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A. the following persons: 1. Józef Czyczerski,2. Marcin Dyl,3. Leszek Hajdacki,4. Arkadiusz Kawecki, 5. Jacek Kuciński,6. Ryszard Kurek,7. Marek Panfil, 8. Jan Rymarczyk,9. Marzenna Weresa. The Ordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A. set the number of Supervisory Board members at 10 persons and appointed to the Supervisory Board of the Company the following persons: 1. Franciszek Adamczyk,2. Marcin Dyl, 3. Arkadiusz Kawecki, 4. Jacek Kuciński, 5. Marek Panfil, 6. Jan Rymarczyk,7. Marzenna Weresa. The Ordinary General Meeting did not adopt resolutions on the appointment to the Supervisory Board of persons elected by the employees of the Company: Józef Czyczerski, Leszek Hajdacki, Ryszard Kurek. The Company will provide information on the appointed
Member of the Supervisory Board, as required by the Decree of the Minister of Finance dated 19 February 2009 regarding current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state, at a later date in the form of an individual current report. Legal basis: § 5 sec. 1 points 21 and 22 of the Decree of the Minister of Finance dated 19 February 2009 regarding current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws from 2009 No. 33, item 259 with subsequent amendments) | |

dz6p15b

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KGHM POLSKA MIEDŹ SA Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-301 Lubin
(kod pocztowy) (miejscowość)
M. Skłodowskiej-Curie 48
(ulica) (numer)
076 7478200 076 7478500
(telefon) (fax)
ir@bz.kghm.pl www.kghm.pl
(e-mail) (www)
6920000013 390021764
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Herbert Wirth Prezes Zarządu
2011-06-15 Leszek Mierzwa Dyrektor Naczelny ds. Grupy Kapitałowej i Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dz6p15b

Podziel się opinią

Share
dz6p15b
dz6p15b