Trwa ładowanie...
dgv6cqv
espi

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki (5/2012)

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki (5/2012)

Share
dgv6cqv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., dnia 19 stycznia 2012 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. następujące osoby: 1. Franciszka Adamczyka, 2. Marcina Dyl, 3. Arkadiusza Kaweckiego, 4. Jana Rymarczyka, 5. Marzennę Weresę. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: 1. Krzysztofa Kaczmarczyka, 2. Mariusza Kolwasa, 3. Aleksandrę Magaczewską, 4. Roberta Oliwę, 5. Jacka Poświata. Informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Changes in the Supervisory Board of the CompanyThe Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. hereby announces that the Extraordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A., on 19 January 2012, dismissed from the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A. the following persons: 1. Franciszek Adamczyk,2. Marcin Dyl, 3. Arkadiusz Kawecki, 4. Jan Rymarczyk,5. Marzenna Weresa. The Extraordinary General Meeting appointed to the Supervisory Board of the Company the following persons: 1. Krzysztof Kaczmarczyk,2. Mariusz Kolwas,3. Aleksandra Magaczewska,4. Robert Oliwa,5. Jacek Poświata.The Company will provide information on the appointed Member of the Supervisory Board, as required by the Decree of the Minister of Finance dated 19 February 2009 regarding current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state, at a later date in the form of an individual current report. Legal basis: § 5 sec. 1
points 21 and 22 of the Decree of the Minister of Finance dated 19 February 2009 regarding current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws from 2009 No. 33, item 259 with subsequent amendments) | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dgv6cqv

| | | KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | | Surowcowy (sur) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 59-301 | | Lubin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | M. Skłodowskiej-Curie | | 48 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 076 7478200 | | 076 7478500 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@bz.kghm.pl | | www.kghm.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6920000013 | | 390021764 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-19 Herbert Wirth Prezes Zarządu
2012-01-19 Maciej Tybura I Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dgv6cqv

Podziel się opinią

Share
dgv6cqv
dgv6cqv