Trwa ładowanie...
d4gh17e

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Znacząca umowa na sprzedaż walcówki miedzianej (4/2013)

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Znacząca umowa na sprzedaż walcówki miedzianej (4/2013)

Share
d4gh17e

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znacząca umowa na sprzedaż walcówki miedzianej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 31 stycznia 2013 roku została zawarta umowa pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i Prysmian Metals Limited na sprzedaż walcówki miedzianej w latach 2013 i 2014. Wartość przedmiotu umowy szacowana jest na kwotę od 2 382 290 324,00 zł do 2 864 555 769,00 zł, w zależności od wykorzystania opcji ilościowej i relokacji ilości pomiędzy Prysmian Metals Limited i Prysmian Kabel Und Systeme GmbH. Wartość przedmiotu umowy została obliczona w oparciu o krzywą terminową cen miedzi z dnia 30 stycznia 2013 oraz kurs USD/PLN według NBP z dnia 30 stycznia 2013. Zgodnie z postanowieniami umowy z Prysmian Metals Limited może nastąpić relokacja ilości materiału pomiędzy Prysmian Metals Limited a Prysmian Kabel Und Systeme GmbH. Umowa może zostać rozwiązana w przypadku niepodpisania do 28 lutego 2013 r. warunków "Additional Provisions". Kryterium uznania umowy za znaczącą: szacowana wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Significant contract for the sale of copper wire rod The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. announces that on 31 January 2013 a contract was entered into between KGHM Polska Miedź S.A. and Prysmian Metals Limited for the sale of copper wire rod in 2013 and 2014. The estimated value of this contract is from PLN 2 382 290 324.00 to PLN 2 864 555 769.00, depending on the amount of tonnage under option and on the relocation of tonnage between Prysmian Metals Limited and Prysmian Kabel Und Systeme GmbH.This amount was calculated based on the forward copper curve from 30 January 2013 and the USD/PLN exchange rate per the NBP from 30 January 2013. The contract with Prysmian Metals Limited provides for the relocation of materials between Prysmian Metals Limited and Prysmian Kabel Und Systeme GmbH. The contract may be terminated, if the “Additional Provisions” are not signed by 28 February 2013. The criteria used for describing the contract as significant is that the estimated value of the contract
exceeds 10% of the equity of KGHM Polska Miedź S.A. Legal basis: § 5 sec. 1 point 3 of the Decree of the Minister of Finance dated 19 February 2009 regarding current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws from 2009 No. 33, item 259 with subsequent amendments) | |

d4gh17e

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | | Surowcowy (sur) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 59-301 | | Lubin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | M. Skłodowskiej-Curie | | 48 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 076 7478200 | | 076 7478500 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@bz.kghm.pl | | www.kghm.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6920000013 | | 390021764 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-01 Herbert Wirth Prezes Zarządu
2013-02-01 Wojciech Kędzia Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gh17e

Podziel się opinią

Share
d4gh17e
d4gh17e