Trwa ładowanie...
d3sdzbt

KNF - utrzymanie w mocy kary dla spółi TECHMEX SA - komunikat

...

Share
d3sdzbt

09.02. Warszawa (PAP/KNF) - Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie utrzymania w mocy kary dla Techmexu za niedopełnienie obowiązków informacyjnych.

W dniu 9 lutego 2011 r. doręczono spółce Techmex SA w upadłości likwidacyjnejpodjętą przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2011 r. decyzję utrzymującą w mocy decyzję KNF z dnia 27 października 2010 r. o wykluczeniu z obrotu na rynku regulowanym, na okres 12 miesięcy, papierów wartościowych Techmex SA w upadłości likwidacyjnej oraz nałożeniu na spółkę kary pieniężnej w wysokości 50 tysięcy złotych za niedopełnienie obowiązków informacyjnych spółki publicznej.

Podejmując decyzję w drugiej instancji, KNF wzięła pod uwagę, że spółka nadal niewypełnia obowiązków informacyjnych w sposób wymagany przepisami prawa. W szczególności nie opublikowano skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okres od IV kwartału 2009 r. Dodatkowo sprawozdanie roczne za 2009 r. nie zostało zbadane przez biegłego rewidenta, a sprawozdanie za I półrocze 2010 r. nie zawiera opinii z przeglądu dokonanego biegłego rewidenta.

d3sdzbt

KNF uznała, że nie ma w najbliższym czasie realnej możliwości zmiany sytuacji, wktórej inwestorzy są pozbawieni pełnych i zweryfikowanych przez biegłego rewidenta informacji finansowych o spółce.

Decyzja KNF stała się ostateczna w dniu doręczenia spółce decyzji Komisji podjętejw drugiej instancji, czyli w dniu 9 lutego 2011 r. Wykluczenie papierów wartościowych z obrotu na okres 12 miesięcy nastąpi po upływie 30 dni od dnia 9 lutego 2011 r. - dzień 11 marca 2011 r. będzie ostatnim dniem notowań akcji Techmexu na giełdzie.

Załącznik do Decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 lutego 2011 r.

KOMUNIKAT

d3sdzbt

Na podstawie art. 96 ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkachwprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), decyzją o sygn. DPO/A1/476/52/25/10/ARJ z dnia 8 lutego 2011 r. Komisja Nadzoru Finansowego postanowiła przekazać do publicznej wiadomości następującą treść osnowy przedmiotowej decyzji, poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej Komisji:

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowaniaadministracyjnego (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), dalej: "Kpa", art. 11 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, z późn. zm.) oraz art. 96 ust. 1 pkt 1, ust. 5 i ust. 10 w związku z art. 56 ust. 1 pkt. 1 i 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439), dalej: ustawa o ofercie publicznej, po rozpoznaniu wniosku spółki Techmex S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bielsku - Białej o ponowne rozpatrzenie sprawy, Komisja Nadzoru Finansowego postanawia:

  1. utrzymać w mocy decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 października 2010r. (sygn. DPO/A1/476/52/13/10/ARJ) w sprawie:

I. wykluczenia na okres 12 miesięcy, papierów wartościowych Techmex z obrotu narynku regulowanym w związku ze stwierdzeniem, iż spółka Techmex naruszyła art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie publicznej poprzez nieprzekazanie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości niżej wymienionych informacji okresowych: - raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2009 r.,

d3sdzbt

- raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2009 r.,

- raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwszykwartał 2010 r.,

- raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwszepółrocze 2010 r.

Wykluczenie papierów wartościowych następuje po upływie 30 dni od dnia, w którymniniejsza decyzja stanie się ostateczna;

d3sdzbt

II. nałożenia kary pieniężnej w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcyzłotych) w związku ze stwierdzeniem, iż Spółka naruszyła art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej poprzez nieprzekazanie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji poufnej o złożeniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz powiadomieniu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w zakresie braku prawdziwości i rzetelności danych finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych opublikowanych przez Spółkę przed ogłoszeniem jej upadłości odnoszących się w szczególności do kilkukrotnego zawyżenia wyniku finansowego wskazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym przez Zarząd Spółki na dzień 30 września 2009 r.;

  1. przekazać do publicznej wiadomości treść osnowy decyzji Komisji Nadzoru Finansowegoz dnia 8 lutego 2011 r., poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego w formie komunikatu, którego treść stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

kom zdz/

d3sdzbt

Podziel się opinią

Share
d3sdzbt
d3sdzbt