Trwa ładowanie...
d3m48of

KNF zaleca, by domy maklerskie ograniczyły dywidendę za '12 do 75 proc. zysku, stawia warunki dla

28.11. Warszawa (PAP) - Komisja Nadzoru Finansowego zaleca by domy maklerskie, posiadające odpowiedni wskaźniki kapitałowe ograniczyły dywidendę za 2012 r. do 75 proc. zysku....

Share
d3m48of

28.11. Warszawa (PAP) - Komisja Nadzoru Finansowego zaleca by domy maklerskie, posiadające odpowiedni wskaźniki kapitałowe ograniczyły dywidendę za 2012 r. do 75 proc. zysku. Zdaniem KNF część domów maklerskich będzie mogła wypłacić cały zysk za ten rok - podała KNF w komunikacie. Komisja przedstawiła również zalecenia dywidendowe dla PTE i TFI.

Komisja zaleca aby dywidendę w wysokości do 75 proc. zysku za rok 2012 mogły wypłacić w roku 2013 wyłącznie domy maklerskie, spełniające łącznie poniższe kryteria:

- w 2012 r. dom maklerski nie naruszył norm adekwatności kapitałowej;

- dom maklerski powinien przy decyzji dotyczącej wysokości dywidendy uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r., w szczególności potrzeby wynikające z implementacji regulacji tzw. pakietu CRD IV;

d3m48of

- wskaźnik pokrycia całkowitego wymogu kapitałowego kapitałami nadzorowanymi oraz wskaźnik pokrycia kapitału wewnętrznego przez kapitały nadzorowane wyniósł co najmniej 200 proc. - dla domów maklerskich podlegających wymogom kapitałowym;

- wskaźnik będący udziałem kwoty kapitałów własnych w sumie aktywów ogółem (na podstawie danych zawartych w zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok 2012) wynosi co najmniej 50 proc. - dla domów maklerskich nie podlegających wymogom kapitałowym.

KNF jest zdania, że na dywidendę mogą przeznaczyć do 100 proc. zysku za 2012 r. te domy maklerskie, które spełniają poniższe warunki:

- wskazany dla domów maklerskich podlegających wymogom kapitałowym wskaźnik pokrycia całkowitego wymogu kapitałowego kapitałami nadzorowanymi oraz wskaźnik pokrycia kapitału wewnętrznego kapitałami nadzorowanymi wynosi co najmniej 250 proc.;

d3m48of

- wskazany dla domów maklerskich nie podlegających wymogom kapitałowym wskaźnik będący udziałem kwoty kapitałów własnych w sumie aktywów ogółem wynosi 75 proc.

W komunikacie Komisja zaleca, aby powszechne towarzystwo emerytalne (PTE), które będzie podejmować decyzję o wypłacie dywidendy za 2012 r. w 2013 r., spełniało równocześnie wszystkie niżej wymienione kryteria:

- towarzystwo otrzymało ocenę końcową BION za 2011 r. lepszą niż 2,5;

- w 2012 r. towarzystwo nie wykazało niespełnienia ustawowych wymogów kapitałowych;

d3m48of

- według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wartość kapitałów własnych towarzystwa, powiększona o wartość środków części podstawowej Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo oraz wartość środków przechowywanych na rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez towarzystwo, stanowiła przynajmniej 1,25 proc. wartości aktywów netto tego funduszu;

- według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wartość płynnych aktywów towarzystwa , które mogą być źródłem sfinansowania niedoboru, powiększona o wartość środków części podstawowej Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo oraz wartość środków przechowywanych na rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez towarzystwo, stanowiła przynajmniej 1,25 proc. wartości aktywów netto tego funduszu;

- towarzystwo otrzymało ocenę cząstkową BION za 2011 r. w obszarze "adekwatność kapitałowa" lepszą niż 2,5, przy czym w przypadku spełnienia przez towarzystwo kryteriów III i IV na dzień 31 grudnia 2012 r., towarzystwo może uwzględnić ocenę cząstkową BION za 2011 r. w obszarze "adekwatność kapitałowa" przed korektą tejże oceny wynikającą z niespełnienia kryterium III lub IV na dzień 31 grudnia 2011 r.

W przypadku TFI Komisja zaleca, aby dywidendę za rok 2012 mogły wypłacić w roku 2013 wyłącznie towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spełniające łącznie kryteria:

d3m48of

- w 2012 r. oraz w okresie od początku 2013 r. do dnia podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy nie zaistniała sytuacja, w której doszłoby do niespełniania ustawowych wymogów kapitałowych;

- przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wysokości dywidendy, towarzystwo powinno uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. tak, aby wypłata dywidendy nie miała wpływu na możliwość spełniania wymogów kapitałowych w kolejnych miesiącach;

- podjęcie decyzji o wypłacie i wysokości dywidendy powinno uwzględniać następujące kwestie, mające wpływ na przychody, koszty i potrzeby kapitałowe towarzystwa:

I. w ciągu 3 miesięcy przed podjęciem uchwały o wypłacie dywidendy, w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo nie powinny być zaobserwowane znaczące i utrzymujące się, w stosunku do wcześniejszego okresu, wypłaty kapitału przez uczestników, powodujące spadek wartości aktywów zarządzanych funduszy;

d3m48of

II. w ciągu 6 miesięcy przed podjęciem uchwały o wypłacie dywidendy nie powinny mieć miejsca istotne przeszacowania zmniejszające wartość składników lokat funduszy inwestycyjnych, mające istotny wpływ na spadek wartości aktywów funduszy;

III. w ciągu 6 miesięcy przed podjęciem uchwały o wypłacie dywidendy nie zostały zgłoszone roszczenia uczestników funduszy inwestycyjnych wobec towarzystwa w związku z nienależytym zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi.

Zdaniem Komisji TFI mogą wypłacić do 75 proc. zysku wypracowanego w 2012 r. na dywidendą, o ile wypłata nie będzie skutkowała spadkiem wskaźnika pokrycia wymogu kapitałowego poniżej poziomu 1,5. Wypłata dywidendy w wysokości wyższej niż 75 proc., ale nie wyższej niż 100 proc. zysku wypracowanego w 2012 r. jest w ocenie Komisji możliwa o ile nie będzie skutkowała spadkiem wskaźnika pokrycia wymogu kapitałowego poniżej poziomu 2.

(PAP)

kuc/ osz/

d3m48of

Podziel się opinią

Share
d3m48of
d3m48of