Trwa ładowanie...
dxs3s9q

KOFOLA - Rejestracja umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego spółki i zmiany sta ...

KOFOLA - Rejestracja umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego spółki i zmiany statutu (1/2015)

Share
dxs3s9q

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOFOLA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego spółki i zmiany statutu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOFOLA SA z siedzibą w Kutnie (?Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu 08.01.2015 roku informacji o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS obniżenia kapitału zakładowego KOFOL SA z kwoty 26.170.003,00 PLN (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy trzy złote) do kwoty 26.160.379,00 PLN (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych) tj. o kwotę 9.624 PLN (słownie: dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote). Obniżenie kapitału zostało dokonane poprzez umorzenie 9.624 (słownie: dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 1 złoty każda i łącznej nominalnej 9.624 PLN (słownie: dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA SA z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego. Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki
wynoszący 26.160.379,00 PLN, dzieli się na 26.160.379 akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 1 złoty każda akcja. Jednej akcji odpowiada 1 głos na Walnym Zgromadzeniu KOFOLA SA, co daje łącznie 26.160.379 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Ponadto Zarząd Spółki wskazuje, iż w związku z dokonaniem przez Sąd wpisu obniżenia kapitału zakładowego zarejestrowana została również zmiana § 6 Statutu Spółki w ten sposób, iż dotychczasowa treść: "1.Kapitał zakładowy wynosi 26.170.003,00 zł (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy trzy złote) i dzieli się na 26.170.003 (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy trzy) akcje o wartości nominalnej 1,- PLN (słownie: jeden złoty) każda akcja, w tym: a) 445.081 akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) 82.856 akcji zwykłych na okaziciela serii C, d) 9.458.040 akcji zwykłych na okaziciela serii D, e) 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, f) 13.083.342 akcji zwykłych na okaziciela serii
F, g) 684 akcje zwykłe na okaziciela serii G." została zastąpiona treścią poniższą: "1.Kapitał zakładowy wynosi 26.160.379 PLN (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 26.172.602 (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwie) akcje o wartości nominalnej 1,- PLN (słownie: jeden złoty) każda akcja, w tym: a) 435.457 akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) 82.856 akcji zwykłych na okaziciela serii C, d) 9.458.040 akcji zwykłych na okaziciela serii D, e) 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, f) 13.083.342 akcji zwykłych na okaziciela serii F, g) 684 akcje zwykłe na okaziciela serii G." Tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany § 6 Statutu zarejestrowanej przez Sąd stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami). | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Statut KOFOLA SA 20150108.pdf | tekst jednolity statutu Kofola SA po rejestracji zm w dn 07.01.2015 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxs3s9q

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | KOFOLA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | KOFOLA | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 99-300 | | Kutno | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Wschodnia | | 5 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 024 361 70 02 | | 024 357 40 44 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | frantisek.benes@kofola.cz | | www.kofola.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 527-00-08-818 | | 012771739 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Zbigniew Kozik Dyrektor Biura Prawnego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxs3s9q

Podziel się opinią

Share
dxs3s9q
dxs3s9q