Trwa ładowanie...
d3rpimx
d3rpimx
espi

KOFOLA - Zawarcie przez spółkę zależną Kofola ČeskoSlovensko a.s. umowy kredytowej (3/2015)

KOFOLA - Zawarcie przez spółkę zależną Kofola ČeskoSlovensko a.s. umowy kredytowej (3/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3rpimx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KOFOLA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez spółkę zależną Kofola ČeskoSlovensko a.s. umowy kredytowej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOFOLA SA informuje, iż w związku z zawarciem przez spółkę zależną Kofola ČeskoSlovensko a.s. z siedzibą w Ostravie, Republika Czeska (?Kredytobiorca?) w dniu 12 marca 2015 roku w godzina popołudniowych umowy kredytowej z Česká spořitelna a.s. z siedzibą w Pradze, Republika Czeska (?Kredytodawca 1?,?Pośrednik?, ?Agent Zabezpieczeń? i ?Aranżer Kredytu 1?) oraz Československá obchodní banka, a.s. z siedzibą w Pradze , Republika Czeska (?Kredytodawca 2? i ?Aranżer Kredytu 2?), która spełnia kryterium znaczącej umowy, emitent przekazuje do publicznej wiadomości informacje zgodnie z §9. pkt. 8) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Przedmiot oraz istotne warunki umowy kredytowej: - umowa kredytowa do maksymalnej ekwiwalentu kwoty 69.000 tys. EURO, - przeznaczenie
kredytu: finansowanie nabycia akcji spółki RADENSKA d.d. Radenci, Słowenia, przez spółkę zależną Kofola družba za upravljanje d.o.o. Słowenia, - ostateczny termin spłaty kredytu to 31 marca 2024 roku, - waluta kredytu ? CZK, - oprocentowanie kredytu: PRIBOR plus marża banku, - zabezpieczenie kredytu stanowić będą: zastaw na rzecz Agenta Zabezpieczeń na udziałach Kofola družba za upravljanje d.o.o. Słowenia, zastaw na rzecz Agenta Zabezpieczeń na należnościach Kofola ČeskoSlovensko a.s. przysługujących od Kofola družba za upravljanje d.o.o. Słowenia z tytułu pożyczki udzielonej na finansowanie nabycia akcji spółki RADENSKA d.d. Radenci Słowenia, gwarancje finansowe udzielone przez KOFOLA SA i zależne spółki operacyjne Kofola a.s. z siedzibą w Krnovie, Republika Czeska (?Kofola CZ?) oraz Kofola a.s. z siedziba w Rajeckiej Lesnej, Słowacja (?Kofola SK?), zakaz ustanawiania dalszych obciążeń na wybranych znakach towarowych Kofola ČeskoSlovensko a.s. oraz przedsiębiorstwie należącym do tej spółki. Pomiędzy Kofola
S.A., Kofola ČeskoSlovensko a.s. a bankami finansujacymi nie występują żadne powiązania osobowe jak i kapitałowe. Kryterium uznania umowy za znaczącą: wielkość kapitałów własnych Emitenta Podstawa prawna: §5 pkt 1 ust. 3 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOFOLA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KOFOLA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
99-300 Kutno
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wschodnia 5
(ulica) (numer)
024 361 70 02 024 357 40 44
(telefon) (fax)
frantisek.benes@kofola.cz www.kofola.pl
(e-mail) (www)
527-00-08-818 012771739
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Zbigniew Kozik Dyrektor Działu Prawnego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rpimx

Podziel się opinią

Share
d3rpimx
d3rpimx