Trwa ładowanie...
dm604hu
espi

KOMPUTRONIK S.A. - umowy dot. finansowania z Bankiem Millennium (40/2013)

KOMPUTRONIK S.A. - umowy dot. finansowania z Bankiem Millennium (40/2013)
Share
dm604hu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOMPUTRONIK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | umowy dot. finansowania z Bankiem Millennium | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości, że w dniu 20.09.2013 roku otrzymano podpisany z Bankiem Millennium S.A. aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 15.000.000 PLN (piętnaście milionów złotych) oraz aneks do Umowy faktoringu odwrotnego na kwotę 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych). Limity zostały przyznane na okres od 20 września 2013 do 19 września 2014 roku. Zabezpieczeniem limitów jest zastaw rejestrowy na zapasach, hipoteka na nieruchomości Komputronik Biznes S.A położonej w Poznaniu, hipoteka łączna na nieruchomości położonej w Suwałkach, będącej własnością podmiotu zależnego, Idea Nord Sp. z o.o. oraz nieruchomości Komputronik S.A. położonej we Wrocławiu; zastaw na aktywach finansowych. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku. Umowa nie zawiera postanowień odbiegających od standardowych warunków
stosowanych przy tego rodzaju umowach. Opisane powyżej umowy została uznane za spełniające kryteria znaczącej, gdyż w wyniku zawarcia aneksu ich wartość stanowi co najmniej 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta. Łącznie finansowanie udzielone Spółce przez Bank Millenium S.A. wynosi 50.500.000 PLN (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy złotych): - 15.000.000 PLN ? kredyt rewolwingowy - 15.000.000 PLN ? limit w rachunku bieżącym - 10.000.000 PLN ? faktoring na finansowanie dostaw - 6.000.000 PLN ? faktoring standardowy - 1.500.000 PLN ? limit na gwarancje bankowe - 3.000.000 PLN ? limit transakcyjny Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KOMPUTRONIK S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-003 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wołczyńska 37
(ulica) (numer)
061 8359400 061 8359401
(telefon) (fax)
office@komputronik.pl www.komputronik.com
(e-mail) (www)
9720902729 634404229
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-21 Krzysztof Nowak Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm604hu

Podziel się opinią

Share
dm604hu
dm604hu