Trwa ładowanie...
d1pc3cb
espi

KOMPUTRONIK S.A. - Zawarcie umowy kredytowej przez Emitenta (29/2014)

KOMPUTRONIK S.A. - Zawarcie umowy kredytowej przez Emitenta (29/2014)
Share
d1pc3cb

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KOMPUTRONIK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy kredytowej przez Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 2 lipca 2014 r. 3 aneksów: 1. Do Umowy Współpracy z dnia 1 sierpnia 2011, datowanego na dzień 30 czerwca 2014 r. zawartego między Emitentem a Mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, 2. Do Umowy o Kredyt w rachunku bieżącym z dnia 1 sierpnia 2011 datowanego na dzień 30 czerwca 2014 r. zawartego między Emitentem a Mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, 3. Do Umowy o Kredyt Odnawialny z dnia 1 sierpnia 2011, datowanego na dzień 30 czerwca 2014 r. zawartego między Emitentem a Mbank S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem aneksów jest udzielenie Emitentowi globalnego limitu w wysokości 23.800.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset tysięcy), z czego 20.000.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia milionów) stanowi limit na kredyt w rachunku bieżącym, 800.000,00 złotych (słownie: osiemset tysięcy)
limit na kredyt odnawialny, 3.000.000,00 złotych (słownie: trzy miliony) limit na gwarancje bankowe. Dotychczas obowiązujący limit na gwarancje bankowe w wysokości 2.200.000 złotych został podwyższony o 800.000,00 złotych. Globalny limit w wysokości 23.800.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset tysięcy) został przyznany do dnia 30 września 2016 roku. Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy przez Spółkę jest weksel in blanco, zastaw rejestrowy ustanowiony na zapasach towarów oraz hipoteka umowna ustanowiona na będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki nieruchomości gruntowej położonej w Poznaniu, przy ulicy Wołczyńskiej 37 oraz nieruchomości budynkowej będącej własnością Spółki posadowionej na tym gruncie, objętej księgą wieczystą KW nr PO2P/00140629/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych do kwoty 35.700.000,00 złotych Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR O/N dla kredytu w rachunku bieżącym oraz WIBOR 1M dla kredytu odnawialnego i jest
powiększone o marżę Banku. Umowa nie zawiera postanowień odbiegających od standardowych warunków stosowanych przy tego rodzaju umowach. Oprócz wyżej wymienionego limitu Emitent posiada jeszcze w Mbank S.A. limit udzielony na regulowanie zobowiązań handlowych Spółki w wysokości 15.000.000,00 złotych (słownie: piętnaście milionów ) opisany w raporcie bieżącym 51/2013. Opisana powyżej umowa została uznana za spełniającą kryteria znaczącej, gdyż jej wartość przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta. Powyższą informację Zarząd Emitenta, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KOMPUTRONIK S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-003 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wołczyńska 37
(ulica) (numer)
061 8359400 061 8359401
(telefon) (fax)
office@komputronik.pl www.komputronik.com
(e-mail) (www)
9720902729 634404229
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-03 Krzysztof Nowak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pc3cb

Podziel się opinią

Share
d1pc3cb
d1pc3cb