Trwa ładowanie...
d20ilc7

Komunikat po październikowym posiedzeniu RPP (dokumentacja)

...

Share
d20ilc7

27.10. Warszawa (PAP) - Poniżej komunikat po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, które odbyło się w dniach 26-27 października 2010 r.

INFORMACJA PO POSIEDZENIU RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ, które odbyło się w dniach 26-27 października 2010 r.
Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:
- stopa referencyjna 3,50 proc. w skali rocznej;
- stopa lombardowa 5,00 proc. w skali rocznej;
- stopa depozytowa 2,00 proc. w skali rocznej;
- stopa redyskonta weksli 3,75 proc. w skali rocznej;
- stopa dyskontowa weksli 4,00 proc. w skali rocznej.

Jednocześnie Rada podjęła decyzję o podwyższeniu stopy rezerwy obowiązkowej o 0,5 pkt. proc. z 3,0 proc. do 3,5 proc. Decyzja ta ma zastosowanie do rezerwy obowiązkowej podlegającej utrzymaniu od 31 grudnia 2010 r.

d20ilc7

W gospodarce światowej utrzymuje się umiarkowane ożywienie, a jego dynamika w II połowie 2010 r. będzie prawdopodobnie niższa niż w I połowie roku. Wzrost gospodarczy w krajach rozwiniętych jest ograniczany przez wysoki poziom bezrobocia oraz trwające dostosowania w bilansach gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Nieznacznie spowalnia szybki wzrost aktywności w największych gospodarkach wschodzących, do czego przyczynia się zaostrzenie polityki gospodarczej w części tych krajów, mające na celu ograniczenie ryzyka narastania nierównowagi makroekonomicznej. Istotnym czynnikiem niepewności dla wzrostu gospodarczego na świecie pozostają skutki wysokiej nierównowagi fiskalnej oraz zapowiadanego jej ograniczania w gospodarkach rozwiniętych, a także skutki ekspansji monetarnej, w tym niekonwencjonalnych działań podejmowanych i planowanych przez główne banki centralne.

W ostatnim okresie, oczekiwaniom na zwiększenie skali ekspansji monetarnej w Stanach Zjednoczonych towarzyszyła poprawa nastrojów inwestorów na rynkach finansowych. Oba te czynniki, z jednej strony, sprzyjały aprecjacji walut względem dolara amerykańskiego, w tym złotego i walut innych gospodarek wschodzących. Z drugiej strony, przyczyniały się one również do wzrostu cen części surowców na rynkach światowych.

Dane dotyczące polskiej gospodarki w III kw. 2010 r. sygnalizują nieco wyższe tempo wzrostu gospodarczego w porównaniu z poprzednim kwartałem. Utrzymuje się szybki wzrost produkcji przemysłowej. W ostatnim okresie zwiększyła się dynamika produkcji budowlano-montażowej. Systematycznie rośnie wykorzystanie mocy wytwórczych. Utrzymuje się bardzo dobra sytuacja finansowa i płynnościowa przedsiębiorstw. Równocześnie mimo poprawy bieżącej aktywności, w większości sektorów pogarszają się oczekiwania przedsiębiorstw dotyczące popytu i produkcji. Przedsiębiorstwa zwiększają zatrudnienie, choć wyhamował spadek stopy bezrobocia rejestrowanego (po skorygowaniu o czynniki sezonowe). Wzrostowi zatrudnienia sprzyja utrzymywanie dyscypliny płacowej w firmach. W III kw. br. obniżyło się tempo wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Hamująco na wzrost płac może wpływać rosnąca aktywność zawodowa.

Akcja kredytowa dla przedsiębiorstw pozostaje ograniczona, głównie z przyczyn leżących po stronie popytu na kredyt. Utrzymuje się stabilny wzrost kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych. Ponownie rośnie udział kredytów walutowych w nowo udzielanych kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych.

d20ilc7

We wrześniu 2010 r. roczna inflacja CPI wzrosła do poziomu celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5 proc. Do wzrostu inflacji przyczynił się głównie wzrost dynamiki cen żywności i - w mniejszym stopniu - energii. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii nie zmieniła się. Jednocześnie wzrosły pozostałe wskaźniki inflacji bazowej oraz dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu. Większość miar oczekiwań inflacyjnych kształtuje się w pobliżu celu inflacyjnego NBP. W najbliższych miesiącach można oczekiwać dalszego wzrostu inflacji CPI, co wynikać będzie ze wzrostu cen żywności i energii. Ponadto w 2011 r. poziom cen może zostać nieznacznie podwyższony przez zapowiadaną zmianę stawek VAT.

Rada zapoznała się z przygotowaną przez Instytut Ekonomiczny NBP projekcją inflacji i PKB, stanowiącą jedną z przesłanek, na podstawie których Rada podejmuje decyzje w sprawie stóp procentowych NBP. Zgodnie z październikową projekcją - przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP - inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 2,4-2,6 proc. w 2010 r. (wobec 2,3-2,9 proc. w projekcji czerwcowej), 2,5-3,5 proc. w 2011 r. (wobec 2,1-3,3 proc.) oraz 2,4-3,7 proc. w 2012 r. (wobec 2,2-3,7 proc.). Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,3-3,7 proc. w 2010 r. (wobec 2,5-3,9 proc. w czerwcowej projekcji), 3,3-5,5 proc. w 2011 r. (wobec 3,3-5,9 proc.) oraz 2,8-5,5 proc. w 2012 r. (wobec 2,2-5,0 proc.).

W ocenie Rady, ograniczona obecnie presja inflacyjna i płacowa w polskiej gospodarce oraz nieuwzględniona w scenariuszu bazowym październikowej projekcji inflacji i PKB możliwość zwiększenia się napływu kapitału do gospodarek wschodzących, w tym do Polski w warunkach wydłużenia okresu ekspansywnej polityki pieniężnej przez główne banki centralne w połączeniu z ryzykiem dalszego osłabienia wzrostu gospodarczego na świecie uzasadniają utrzymanie stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie.

Jednocześnie Rada będzie w dalszym ciągu analizowała ewentualne sygnały narastania presji inflacyjnej.

d20ilc7

Rada podjęła decyzję o podwyższeniu stopy rezerwy obowiązkowej o 0,5 pkt. proc. z 3,0 proc. do 3,5 proc. Decyzja ta ma zastosowanie do rezerwy obowiązkowej podlegającej utrzymaniu od 31 grudnia 2010 r. W wyniku tej decyzji stopa rezerwy obowiązkowej powróci do poziomu sprzed 30 czerwca 2009 r.

Ważnym uwarunkowaniem polityki pieniężnej jest sytuacja finansów publicznych. Podjęcie zdecydowanych działań mających na celu trwałe zmniejszenie deficytu sektora finansów publicznych i zahamowanie narastania długu publicznego jest niezbędne dla stabilności makroekonomicznej oraz umożliwi spełnienie kryteriów niezbędnych dla przyjęcia euro.

Według Rady dla stabilności makroekonomicznej ważne jest także podejmowanie działań, które zapobiegną szybkiemu wzrostowi kredytów walutowych dla gospodarstw domowych. Działania te mogą przyczynić się także do zwiększenia efektywności mechanizmu transmisji monetarnej.

Rada podtrzymuje stanowisko, że przystąpienie Polski do ERM II i strefy euro powinno nastąpić w najbliższym możliwym terminie, po spełnieniu niezbędnych warunków prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych.

Rada przyjęła Raport o Inflacji - Październik 2010 r., Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kw. 2010 r. oraz Opinię Rady Polityki Pieniężnej do Projektu Ustawy Budżetowej na 2011 r. (PAP)

nik/

d20ilc7

Podziel się opinią

Share
d20ilc7
d20ilc7