Trwa ładowanie...
d1o9rl2

Komunikat po styczniowym posiedzeniu RPP (dokumentacja)

...

Share
d1o9rl2

19.01. Warszawa (PAP) - Poniżej komunikat po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, które odbyło się w dniach 18-19 stycznia 2011 r.

Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu:
- stopa referencyjna 3,75 proc. w skali rocznej;
- stopa lombardowa 5,25 proc. w skali rocznej;
- stopa depozytowa 2,25 proc. w skali rocznej;
- stopa redyskonta weksli 4,00 proc. w skali rocznej.

W gospodarce światowej trwa ożywienie. Dane napływające ze Stanów Zjednoczonych i strefy euro wskazują na stabilizację umiarkowanego tempa wzrostu aktywności gospodarczej. Kolejne dane potwierdzają utrzymywanie się korzystnej koniunktury w Niemczech, które są głównym partnerem handlowym Polski. Wzrost gospodarczy w większości krajów rozwiniętych jest jednak nadal ograniczany przez wysoki poziom bezrobocia oraz trwające dostosowania w bilansach gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i instytucji finansowych. W największych gospodarkach wschodzących następuje zaostrzanie polityki monetarnej mające na celu ograniczenie narastania nierównowagi makroekonomicznej, w tym wzrostu inflacji. Czynnikiem niepewności dla wzrostu gospodarczego na świecie pozostają skutki wysokiej nierównowagi fiskalnej oraz zapowiadanego jej ograniczania w gospodarkach rozwiniętych, a także skutki ekspansji monetarnej, w tym niekonwencjonalnych działań podejmowanych przez główne banki centralne.

d1o9rl2

W ostatnim okresie nastąpiła pewna poprawa nastrojów na międzynarodowych rynkach finansowych. Utrzymuje się jednak niepewność dotycząca sytuacji fiskalnej w niektórych krajach strefy euro. Od kilku kwartałów ponownie silnie rosną światowe ceny surowców, w tym ropy naftowej i żywności, co przyczyniło się do przyspieszenia inflacji w większości krajów.

Dane dotyczące polskiej gospodarki, w tym silny wzrost produkcji przemysłowej, budowlano-montażowej oraz sprzedaży detalicznej w październiku i listopadzie 2010 r., a także pozytywne wskaźniki koniunktury przedsiębiorstw pozwalają oceniać, że wzrost gospodarczy w IV kw. utrzymał się na poziomie zbliżonym do III kw. 2010 r. Akcja kredytowa dla przedsiębiorstw pozostaje ograniczona, co wynika głównie z przyczyn leżących po stronie popytu firm na kredyt. Utrzymuje się natomiast wzrost kredytów dla gospodarstw domowych.

W grudniu 2010 r. roczna inflacja CPI wzrosła do poziomu 3,1 proc., pozostając powyżej celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5 proc. Wzrost inflacji CPI wynikał w dużym stopniu ze wzrostu cen paliw związanego z rosnącymi cenami surowców energetycznych na rynkach światowych. Według wstępnych szacunków wzrosła także inflacja bazowa. Wzrostowi inflacji towarzyszyło podwyższenie oczekiwań inflacyjnych.

W najbliższych miesiącach można oczekiwać utrzymania się inflacji CPI powyżej celu inflacyjnego ze względu na wcześniejsze silne wzrosty cen żywności, wysoką dynamikę cen paliw, a także podwyższenie większości stawek VAT w 2011 r.

d1o9rl2

W ocenie Rady, przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Polsce wspierające poprawę sytuacji na rynku pracy może prowadzić do stopniowego wzrostu presji płacowej i inflacyjnej w średnim okresie. Jednocześnie silny wzrost cen surowców na rynkach światowych rodzi - w warunkach ożywienia gospodarczego - ryzyko utrwalenia się podwyższonych oczekiwań inflacyjnych. Aby ograniczyć ryzyko utrzymania się inflacji powyżej celu inflacyjnego w średnim okresie, Rada postanowiła podnieść stopy procentowe NBP. Jednocześnie Rada będzie w dalszym ciągu analizowała ewentualne sygnały narastania presji inflacyjnej.

Ważnym uwarunkowaniem polityki pieniężnej jest sytuacja finansów publicznych. Podjęcie zdecydowanych działań mających na celu trwałe zmniejszenie deficytu sektora finansów publicznych i zahamowanie narastania długu publicznego jest niezbędne dla stabilności makroekonomicznej oraz umożliwi spełnienie kryteriów niezbędnych dla przyjęcia euro.

Według Rady dla stabilności makroekonomicznej ważne jest także podejmowanie działań, które zapobiegną szybkiemu wzrostowi kredytów walutowych dla gospodarstw domowych. Działania te mogą przyczynić się także do zwiększenia efektywności mechanizmu transmisji monetarnej. Dlatego też Rada oczekuje przyjęcia rozwiązań zmierzających do ograniczenia podaży nowych kredytów walutowych dla gospodarstw domowych.

Rada podtrzymuje stanowisko, że przystąpienie Polski do ERM II i strefy euro powinno nastąpić w najbliższym możliwym terminie, po spełnieniu niezbędnych warunków prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych. (PAP)

nik/ asa/

d1o9rl2

Podziel się opinią

Share
d1o9rl2
d1o9rl2