Trwa ładowanie...
dst4lbu

KONSORCJUM STALI S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

KONSORCJUM STALI S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

Share
dst4lbu

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | |
| | WYBRANE DANE ZE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FIANSOWEGO | | | | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 095 676 | 1 011 407 | 261 542 | 240 182 | |
| | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 29 649 | 13 488 | 7 077 | 3 203 | |
| | Zysk (strata) brutto | 24 997 | 7 832 | 5 967 | 1 860 | |
| | Zysk (strata) netto | 20 063 | 6 196 | 4 789 | 1 471 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 24 203 | 20 261 | 5 777 | 4 811 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 105 | 1 351 | 502 | 321 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -17 453 | -21 661 | -4 166 | -5 144 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | 8 855 | -49 | 2 114 | -12 | |
| | Aktywa razem | 578 271 | 538 647 | 135 671 | 129 882 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem | 276 880 | 256 993 | 64 960 | 61 968 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 740 | 760 | 174 | 183 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 262 164 | 242 789 | 61 508 | 58 543 | |
| | Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 301 391 | 281 654 | 70 711 | 67 914 | |
| | Kapitał zakładowy | 5 897 | 5 897 | 1 384 | 1 422 | |
| | Liczba akcji w sztukach | 5 897 419 | 5 897 419 | 5 897 419 | 5 897 419 | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,40 | 1,05 | 0,81 | 0,25 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,40 | 1,05 | 0,81 | 0,25 | |
| | Wartość księgowa na akcję (zł/EUR) | 51,11 | 47,76 | 11,99 | 11,52 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) | 51,11 | 47,76 | 11,99 | 11,52 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą [zł/akcja] | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Liczba akcji w sztukach objętych dywidendą | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (objęte dywidendą) [zł/akcja] | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | WYBRANE DANE ZE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FIANSOWEGO | | | | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 087 152 | 1 005 372 | 259 510 | 238 750 | |
| | Koszt własny sprzedaży | 1 004 946 | 943 075 | 239 887 | 223 956 | |
| | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 31 264 | 14 318 | 7 463 | 3 400 | |
| | Zysk (strata) brutto | 26 253 | 8 734 | 6 267 | 2 074 | |
| | Zysk (strata) netto | 21 284 | 6 943 | 5 081 | 1 649 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 23 138 | 20 470 | 5 523 | 4 861 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 301 | 1 343 | 549 | 319 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -17 164 | -21 852 | -4 097 | -5 189 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | 8 275 | -39 | 1 975 | -9 | |
| | Aktywa razem | 576 867 | 535 541 | 135 342 | 129 133 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem | 275 099 | 254 902 | 64 542 | 61 464 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 740 | 760 | 174 | 183 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 261 574 | 241 907 | 61 369 | 58 330 | |
| | Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 301 768 | 280 639 | 70 799 | 67 670 | |
| | Kapitał zakładowy | 5 897 | 5 897 | 1 384 | 1 422 | |
| | Liczba akcji w sztukach | 5 897 419 | 5 897 419 | 5 897 419 | 5 897 419 | |
| | Zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,61 | 1,18 | 0,86 | 0,28 | |
| | Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,61 | 1,18 | 0,86 | 0,28 | |
| | Wartość księgowa na akcję (zł/EUR) | 51,17 | 47,59 | 12,01 | 11,47 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) | 51,17 | 47,59 | 12,01 | 11,47 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Liczba akcji w sztukach objętych dywidendą | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (objęte dywidendą) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | UWAGA: Wybrane dane ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentowane są na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego a dane porównywalne, zgodnie z wytycznymi zawartymi w par 87 ust. 7 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33, poz. 259), na ostatni dzień poprzedniego roku obrotowego, czyli na dzień 31.12.2013. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. Kurs minimalny w okresie 01.01.-31.12.2014 r. wystąpił dnia 09.06.2014 r. natomiast kurs maksymalny dnia 30.12.2014 r. | | | | | |
| | | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |
| | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
KS_Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4-2014.pdf Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014 Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. zawierający kwartalną informację dotyczącą spółki dominującej

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dst4lbu

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-10-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KONSORCJUM STALI S.A. | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 42-400 | | Zawiercie | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Paderewskiego | | 120 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32 67 216 92 | | 32 67 216 92 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro.zawiercie@ks.mail.pl | | www.konsorcjumstali.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 522-00-04-379 | | 001333637 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 ROBERT WOJDYNA PREZES ZARZĄDU Robert Wojdyna
2015-03-02 MAREK SKWARSKI CZŁONEK ZARZĄDU Marek Skwarski

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dst4lbu

Podziel się opinią

Share
dst4lbu
dst4lbu