Trwa ładowanie...
d1xpg1o
espi

KONSORCJUM STALI S.A. - Zakup akcji własnych (42/2011)

KONSORCJUM STALI S.A. - Zakup akcji własnych (42/2011)

Share
d1xpg1o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KONSORCJUM STALI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakup akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Konsorcjum Stali S.A. (dalej "Emitent"), stosownie do treści § 12 w związku z § 5 ust. 1 p pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 3/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KONSORCJUM STALI S.A. podjętej dnia 5 grudnia 2008 r. upoważniającej Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Emitent dokonał na sesji giełdowej w dniu 25 października 2011 r. transakcji nabycia 20 (dwadzieścia) akcji własnych, po średniej cenie nabycia 38,99 zł (słownie: trzydzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy). Wartość nominalna jednej akcji Emitenta wynosi 1 (jeden) zł. Wartość nominalna akcji nabytych 25 października 2011 r. wynosi 20,00 (dwadzieścia)
złotych. Akcje nabyte 25 października 2011 r. stanowią 0,0003 % udziału w kapitale zakładowym Konsorcjum Stali S.A. i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Konsorcjum Stali S.A. oraz odpowiadają 20 (dwadzieścia) głosom na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Nabycie akcji następuje w celu inwestycyjnym na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 362 § 1 pkt. 8 Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm). Łączna ilość Akcji nabytych przez Emitenta w ramach skupu akcji własnych na dzień 25.10.2011 r. wynosi 440 518 (czterysta czterdzieści tysięcy pięćset osiemnaście) i odpowiada 440 518 (czterysta czterdzieści tysięcy pięćset osiemnaście) głosom na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Łączna liczba dotychczas nabytych akcji własnych stanowi 7,47% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xpg1o

| | | KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KONSORCJUM STALI S.A. | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 04-462 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stężycka 11 | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 522-00-04-379 | | 001333637 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-25 Robert Wojdyna Prezes Zarządu Robert Wojdyna
2011-10-25 Marek Skwarski Członek Zarządu Marek Skwarski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xpg1o

Podziel się opinią

Share
d1xpg1o
d1xpg1o