Trwa ładowanie...
dw71wyk
dw71wyk
espi

KONSORCJUM STALI S.A. - Znacząca umowa (35/2014)

KONSORCJUM STALI S.A. - Znacząca umowa (35/2014)
Share
dw71wyk

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-16 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KONSORCJUM STALI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Znacząca umowa | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, iż w okresie od dnia 11 grudnia 2013 r. do dnia 16 października 2014 r. zawarł ze spółką WARBUD S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 162A, (dalej: Odbiorca), umowy dostaw zbrojeń prefabrykowanych, w tym klatek zbrojeniowych i elementów zbrojarskich, o łącznej szacunkowej wartości 23 777 440,00 zł (dwadzieścia trzy miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych) netto. Największa z zawartych umów to Umowa na dostawy zbrojeń prefabrykowanych, o której zawarciu Emitent powziął wiadomość w dniu 25 września 2014 r. Umowa ta została zawarta z Odbiorcą działającym łącznie z Hochtief Polska S.A. ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa oraz HOCHTIEF Construction AG Openplatz 2, 45128 Essen, Niemcy w ramach spółki cywilnej WARBUD - HOCHTIEF - Muzeum II Wojny Światowej s.c. z siedzibą w Warszawie (02-342) Al. Jerozolimskie 162A. Wartość szacunkowa tej Umowy
wynosi ok. 13 mln zł (słownie: trzynaście milionów złotych) netto. Przewidywany termin zakończenia dostaw: 30.04.2015 r. Emitent jest zobowiązany zapłacić Odbiorcy karę umową: a) za odstąpienie od Umowy z winy Emitenta w wysokości 10% wartości szacunkowej netto Umowy, b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy wynikającą z winy Emitenta, w wysokości 1% wartości szacunkowej netto Umowy za każdy jej dzień w stosunku do terminów dostaw wynikających z Umowy, lecz nie więcej niż 10% wartości szacunkowej netto Umowy; c) za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad w wysokości 1% wartości netto danej partii Towarów dotkniętej wadą za każdy dzień zwłoki, liczonej od bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad uzgodnionego przez obie Strony Umowy; lecz nie więcej niż 10 % wartości szacunkowej Umowy; Odbiorca jest zobowiązany zapłacić Emitentowi karę umową: a) za odstąpienie od Umowy z winy Odbiorcy, w wysokości 10% wartości szacunkowej netto Umowy, b) za zwłokę w odbiorze Towarów w wysokości 1% wartości netto danej dostawy
Towarów za każdy dzień zwłoki liczony od daty zgłoszenia gotowości dostawy przez Emitenta, lecz nie więcej niż 10 % wartości szacunkowej netto Umowy, Strony zastrzegły prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. Umowa została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Wartość zawartych umów z Odbiorcą przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KONSORCJUM STALI S.A. Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-462 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stężycka 11 11
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
522-00-04-379 001333637
(NIP) (REGON)
dw71wyk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-16 Robert Wojdyna Prezes Zarządu
2014-10-16 Marek Skwarski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dw71wyk

Podziel się opinią

Share
dw71wyk
dw71wyk