Trwa ładowanie...
dsoken6
dsoken6
espi

KOPEX S.A. - Strategia Grupy KOPEX 2013 ? 2017 (24/2013)

KOPEX S.A. - Strategia Grupy KOPEX 2013 ? 2017 (24/2013)
Share
dsoken6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2013 | P | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Strategia Grupy KOPEX 2013 ? 2017 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX S.A. (Emitent) dbając o wysoką jakość, przejrzystość i rzetelność komunikacji z inwestorami przekazuje do publicznej wiadomości główne założenia nowej "Strategii Grupy KOPEX 2013 - 2017". 1. Misja: "opracowujemy i wdrażamy innowacyjną technologię, dbając o ochronę środowiska, aby zwiększać bezpieczeństwo i efektywność naszych klientów". 2. Wizja: "osiągamy pozycję nr 1 lub 2 na świecie w wybranych kategoriach produktów oferowanych przez Grupę Kopex" ? będziemy dostarczać światowej klasy rozwiązania, maszyny i usługi, aby zwiększać bezpieczeństwo, efektywność i zyskowność naszych klientów, maksymalizować stopę zwrotu dla naszych akcjonariuszy oraz stać się pożądanym pracodawcą, ? naszym celem jest transformacja KOPEX-u w Grupę nowoczesną, innowacyjną, high-tech i globalną, ? mamy aspiracje, aby z Grupy o profilu produkcyjnym stać się światowej klasy ekspertem w zakresie wydobycia węgla i innych minerałów, międzynarodową firmą zapewniającą wysokiej jakości serwis dla górnictwa i innych gałęzi
przemysłu, ? chcemy dzielić wspólne wartości: fair play, team spirit, leadership, EHS (Environment, Health, Safety). 3. Cele strategiczne do roku 2017: ? rozwój organizacji zorientowanej na klienta ? rozwój ludzi i kompetencji ? osiąganie zrównoważonych zysków i wzrostu skali biznesu ? koncentracja na rynkach wschodzących ? inwestycje oraz realizacja M&A pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów: minimalnego wzrostu przychodów 8% rocznie, EBIT 25 %, ROCE 40% ? osiągnięcie 50% udziału usług posprzedażowych w przychodach. 4. Strategiczne cele finansowe dla działalności "core business": ? wzrost przychodów z działalności podstawowej do wartości 3,5 mld PLN w roku 2017 ? osiągnięcie ROCE 30 ? 35% w roku 2017 (ROCE ? return on capital employed = EBIT/(Aktywa trwałe + Kapitał pracujący) ? osiągnięcie EBIT 21% w roku 2017 ? osiągnięcie 8% rocznego wzrostu przychodów po roku 2017 ? osiągnięcie wzrostu CAGR 2012 -2017 na poziomie 17%, wynikającego z organicznego wzrostu sprzedaży + nowej oferty produktowej +
M&A. 5. Nowy model zarządzania i struktura operacyjna. Grupa KOPEX będzie realizować przyjęte cele w oparciu o nowy model zarządzania i organizacji operacyjnej, które zakładają utworzenie następujących dywizji: ? Business Area MINING, w ramach którego funkcjonować będą trzy dywizje: KOPEX MACHINERY, HANSEN ELECTRIC, KOPEX MINING oraz ? Business Area INDUSTRY, w skład którego wejdzie dywizja KOPEX INDUSTRY, na bazie spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KOPEX. W Business Area MINING Grupa KOPEX planuje osiągnięcie sprzedaży na poziomie 3,1 mld PLN. W Business Area INDUSTRY Grupa KOPEX planuje osiągnięcie sprzedaży na poziomie 0,4 mld PLN. 6. Rozwój globalnych rynków sprzedaży ? zmiana modelu działania, polegająca na odejściu od organizacji typowo produkcyjnej na rzecz organizacji skoncentrowanej na budowaniu wartości dodanej dla klienta. Zdefiniowano następujące "Market Areas" czyli jednostki operacyjne sprzedaży Grupy Kopex oraz docelowe udziały w geograficznej strukturze sprzedaży Grupy KOPEX do
osiągnięcia w roku 2017: ? MA Europa ? 24% ? MA Afryka ? 10% ? MA WNP ? 14% ? MA Azja i Pacyfik ? 25% ? MA Chiny ? 20% ? MA Ameryki ? 7%. Zadaniem MA jest kompleksowe oferowanie pełnego portfolio produktów i usług Grupy KOPEX na poszczególnych rynkach. Ważnym celem strategicznym jest także równoczesna budowa organizacji serwisowej na każdym istotnym rynku. 7. Zdefiniowano tzw. "Operational excellence" dla Grupy KOPEX, obejmujące następujące obszary: ? financial excellence (obszar finansowy) ? people competence excellence (obszar kompetencji pracowniczych) ? production excellence (obszar produkcyjny) ? sales and marketing excellence (obszar sprzedaży i marketingu) ? service excellence (obszar serwisu) ? R&D excellence (obszar badań i rozwoju) ? supply chain excellence (obszar łańcucha dostaw) ? EHS excellence (obszar związany ze środowiskiem, zdrowiem i bezpieczeństwem). W ramach "Financial excellence" określono plan optymalizacji, w ramach którego planuje się: ? Redukcję aktywów trwałych (nieruchomości i
maszyn niewykorzystywanych w procesie produkcji) ? Redukcję aktywów obrotowych (przede wszystkim redukcję stanu zapasów, w tym produkcji w toku) ? Redukcję długu finansowego. Przekazane w niniejszym raporcie bieżącym główne założenia strategiczne Grupy KOPEX na lata 2013 - 2017 stanowią cele do jakich Zarząd KOPEX S.A. będzie dążył w realizacji przyjętej nowej strategii. Prezentowane w niniejszym raporcie cele i założenia finansowe nie stanowią prognozy spodziewanych wyników finansowych w rozumieniu przepisów § 5 ust. 1 pkt. 25) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami). Podstawa prawna przekazania raportu: art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539) tekst jednolity z dnia 9 października 2009 r. (Dz.U. Nr 185, poz. 1439). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOPEX Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
KOPEX S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-172 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Grabowa 1
(ulica) (numer)
(032) 6047000 (032) 6047100
(telefon) (fax)
kopex@kopex.com.pl kopex.com.pl
(e-mail) (www)
634-012-68-49 271981166
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-12 Andrzej Jagiello Prezes Zarządu
2013-03-12 Andrzej Meder Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsoken6

Podziel się opinią

Share
dsoken6
dsoken6