Trwa ładowanie...
d3al18g

KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej. (16/2012)

KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej. (16/2012)

Share
d3al18g

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znacząca umowa jednostki zależnej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) powziął w dniu dzisiejszym informację o wpływie do spółki "ZZM - Maszyny Górnicze " Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (spółka pośrednio zależna od Emitenta) podpisanej umowy datowanej na dzień 24.01.2012 r. z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. z siedzibą w Katowicach. Stronami przedmiotowej umowy są: Konsorcjum firm: Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne ? Maszyny Górnicze Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) i BUMECH S.A. (Członek Konsorcjum), występujących razem jako Wykonawca i Katowicki Holding Węglowy S.A. jako Zamawiający. Przedmiotem umowy jest : "Dzierżawa kombajnu chodnikowego typu AM-50-Bumech/Z1 dla potrzeb KHW S.A. KWK "Mysłowice-Wesoła". Wartość umowy wynosi: 1.854.200,00 zł netto +VAT. Czas trwania umowy: 730 dni. Kary umowne w umowie (wg.kryteriów RMF): Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego ? w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
kary umowne: - za odstąpienie od wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego ? w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, - za odstąpienie od wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy ? w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód. Ponadto: Wykonawca zobowiązuje się, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy zwiazane z umową, w tym wierzytelności, nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiajacego. Każdy przypadek naruszenia ww. obowiązku zobowiazuje Wykonawcę do zapłaty na rzecz zamawiającego kary umownej w wysokości 25% wartości umowy brutto, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Wykonawca zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane
zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy lub też gotówką bezpośrednio do Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy przypadek naruszenia ww. obowiązku zobowiazuje Wykonawcę do zapłaty na rzecz zamawiającego kary umownej w wysokości 25% wartości umowy brutto, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta (kapitały własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2011 - 1.358.213 tys. zł), wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt
44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?.). W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent i jednostki zależne od Emitenta podpisali umowy z tym kontrahentem o łącznej wartości 243.626 tys. PLN (wraz z umową aktualną). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 13/2012 z dnia 17.01.2012 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 117/2011 z dnia 25.08.2011 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?.). Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3al18g

| | | KOPEX Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KOPEX S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-172 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Grabowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 6047000 | | (032) 6047100 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kopex@kopex.com.pl | | kopex.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-012-68-49 | | 271981166 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-24 Józef Wolski Wiceprezes Zarządu
2012-01-24 Joanna Parzych Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3al18g

Podziel się opinią

Share
d3al18g
d3al18g