Trwa ładowanie...
d1ci0mw
d1ci0mw
espi

KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej. (42/2012)

KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej. (42/2012)
Share
d1ci0mw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znacząca umowa jednostki zależnej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) powziął w dniu dzisiejszym informację o wpływie do spółki Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. z siedzibą w Zabrzu (spółka zależna od Emitenta) podpisanej umowy datowanej na dzień 27.02.2012 r. z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. z siedzibą w Katowicach. Stronami przedmiotowej umowy są: Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. - jako Wykonawca i Katowicki Holding Węglowy S.A. jako Zamawiający. Przedmiotem umowy jest : "Umowa dzierżawy kombajnu ścianowego typu KSW-880E dla dla KHW S.A. KWK "Mysłowice-Wesoła". Wartość umowy wynosi: 858.080,00 zł netto +VAT. Czas trwania umowy: do 30.06.2012 r. Kary umowne w umowie (wg.kryteriów RMF): Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: - za odstąpienie od wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz za odstąpienie od wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto, - za zwłokę w wykonaniu
przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki, - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji ? w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki od terminu wyznaczonego na usunięcie wady. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań niezależnie od zastrzeżonych kar umownych. Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta (kapitały własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2011 - 1.370.163 tys. zł), wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?.). W okresie ostatnich
12 miesięcy Emitent i jednostki zależne od Emitenta podpisali umowy z tym kontrahentem o łącznej wartości 249.433 tys. PLN (wraz z umową aktualną). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 40/2012 z dnia 09.03.2012 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 117/2011 z dnia 25.08.2011 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?.). Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze
zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOPEX Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
KOPEX S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-172 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Grabowa 1
(ulica) (numer)
(032) 6047000 (032) 6047100
(telefon) (fax)
kopex@kopex.com.pl kopex.com.pl
(e-mail) (www)
634-012-68-49 271981166
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-12 Józef Wolski Wiceprezes Zarządu
2012-03-12 Edward Fryżlewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ci0mw

Podziel się opinią

Share
d1ci0mw
d1ci0mw