Trwa ładowanie...
d25bkpx

KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej TAGOR S.A. z Kompanią Węglową S.A. (12/2013)

KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej TAGOR S.A. z Kompanią Węglową S.A. (12/2013)

Share
d25bkpx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znacząca umowa jednostki zależnej TAGOR S.A. z Kompanią Węglową S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) w dniu dzisiejszym powziął informację o otrzymaniu przez spółkę TAGOR S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (jednostka pośrednio zależna od Emitenta) podpisanej znaczącej umowy z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach. Stronami przedmiotowej umowy datowanej na dzień 18.01.2013 r. są: TAGOR S.A. jako Wykonawca oraz Kompania Węglowa S.A. - jako Zamawiający. Przedmiotem umowy jest : Dostawa stojaków ciernych natychmiast podporowych rurowych z zabezpieczeniem poprzecznym dwuklinowym do Hmax-4000 MM do Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2013 roku. Wartość umowy wynosi: od 551.596,17 zł netto + VAT (wartość gwrantowana) do 1.269.000,00 zł netto + VAT (wartość maksymalna). Czas trwania umowy : do 31.12.2013 r. z możliwością przedłużenia do 31.03.2014 r. Kary umowne: 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 1) Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: a) w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy,
gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, b) w wysokości 10% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanej części zamówienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, W przypadku definitywnego braku realizacji zamówienia lub jego części, w sytuacji gdy nie odstąpiono od umowy, kara umowna równa jest wartości niezrealizowanego zamówienia. 2) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu, gdy Wykonawca odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. Zamawiający niezależnie od zastrzeżonych kar umownych ma prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych do wartości faktycznie poniesionych strat oraz utraconych korzyści. Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta (kapitały własne
Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu za trzeci kwartał 2012 - 1.350.333 tys. zł), wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?.). W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent i jednostki zależne od Emitenta podpisały umowy z tym kontrahentem i jego jednostkami zależnymi o łącznej wartości 155.458 tys. PLN (wraz z aktualną). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 9/2013 z dnia 25.01.2013 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 82/2012 z dnia 25.05.2012 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w§ 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?.). Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d25bkpx

| | | KOPEX Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KOPEX S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-172 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Grabowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 6047000 | | (032) 6047100 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kopex@kopex.com.pl | | kopex.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-012-68-49 | | 271981166 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-07 Józef Wolski Wiceprezes Zarządu
2013-02-07 Edward Fryżlewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d25bkpx

Podziel się opinią

Share
d25bkpx
d25bkpx