Trwa ładowanie...
d1vy1s2
espi

KOPEX S.A. - Znaczące umowy jednostki zależnej. (114/2012)

KOPEX S.A. - Znaczące umowy jednostki zależnej. (114/2012)
Share
d1vy1s2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 114 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znaczące umowy jednostki zależnej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wpływie w dniu 08.08.2012 r. do spółki Rybnicka Fabryka Maszyn "RYFAMA" S.A. z siedzibą w Rybniku (spółka zależna od Emitenta) dwóch podpisanych umów z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach. Stronami przedmiotowych umów datowanych na 01.08.2012 r. i 03.08.2012 r. są: Rybnicka Fabryka Maszyn "RYFAMA" S.A. - jako Wykonawca oraz Kompania Węglowa S.A. - jako Zamawiający. Przedmiotem powyższych umów jest - pierwszej: "Dostawa części do urządzeń wyciągowych do KW S.A. Oddział ZIEMOWIT w 2012 r." - drugiej: "Dostawa fabrycznie nowego przenośnika zgrzebłowego dla KW S.A. Oddział KWK "Sośnica-Makoszowy". Łączna wartość ww. umów wynosi: 561.510,00 zł netto + VAT, w tym pierwszej: 397.510,00 zł netto+VAT a drugiej: 164.000,00 zł netto+VAT. Termin realizacji: - pierwszej: do 31.12.2012 r. - drugiej: 4 m-ce od daty zawarcia umowy. Kary umowne przewidziane w ww. umowach wg kryteriów przewidzianych w RMF: -
dla pierwszej umowy: w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. - dla drugiej umowy: w razie nie przystąpienia do realizacji umowy lub odstąpienia od umowy z winy jednej ze Stron, Strona ponosząca odpowiedzialność za nie przystąpienie do realizacji umowy lub odstąpienie od umowy, będzie zobowiązana zapłacić drugiej Stronie karę umowną w wysokości 10% wartości umowy netto. Niezależnie od kar umownych przewidzianych Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionych strat. Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta (kapitały własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2012 - 1.317.368 tys. zł), wobec spełnienia przez nie łącznie kryteriów, o których mowa w § 2
ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?.).W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent i jednostki zależne od Emitenta podpisali umowy z tym kontrahentem i jego jednostkami zależnymi o łącznej wartości 286.495 tys. PLN (wraz z aktualnymi). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 110/2012 z dnia 27.07.2012 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 5/2012 z dnia 12.01.2012 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?.). Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOPEX Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
KOPEX S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-172 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Grabowa 1
(ulica) (numer)
(032) 6047000 (032) 6047100
(telefon) (fax)
kopex@kopex.com.pl kopex.com.pl
(e-mail) (www)
634-012-68-49 271981166
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-08 Józef Wolski Wiceprezes Zarządu
2012-08-08 Edward Fryżlewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vy1s2

Podziel się opinią

Share
d1vy1s2
d1vy1s2