Trwa ładowanie...
d4jx3vs
espi

KREDYT INKASO I NS FIZ - Ustanowienie zastawu rejestrowego na Rachunku Celowym jako zabezpieczeni ... - EBI

KREDYT INKASO I NS FIZ - Ustanowienie zastawu rejestrowego na Rachunku Celowym jako zabezpieczenie uzupełniające obligacji serii K. (8/2014)
Share
d4jx3vs

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 8 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-09 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu rejestrowego na Rachunku Celowym jako zabezpieczenie uzupełniające obligacji serii K. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (?Emitent?) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2014 z dnia 23 czerwca 2014 roku informuje, że w dniu wczorajszym powziął informację o ustanowieniu zastawu rejestrowego na wierzytelnościach wynikających z Rachunku Celowego (aktywa znacznej wartości). Postanowieniem z dnia 7 lipca 2014 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy - Rejestru Zastawów dokonał wpisu w Rejestrze Zastawów zastawu rejestrowego na wszystkich wierzytelnościach Funduszu wynikających z umowy rachunku celowego do najwyższej kwoty zabezpieczenia 73.000.000,00 złotych (siedemdziesiąt trzy miliony) w celu zabezpieczenia opcjonalnego obecnych i przyszłych wierzytelności pieniężnych przysługujących obligatariuszom obligacji serii K wobec Funduszu. Fundusz ma obowiązek dokonywać wpłat na rachunek celowy zgodnie z poniższymi warunkami: (a) w okresie obejmującym pierwsze dwa miesiące począwszy od 9 maja 2014 r. Fundusz ma
obowiązek dokonania wpłat w kwocie nie niższej niż 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), lecz nie większej niż 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych); (b) w każdym kolejnym miesiącu następującym po okresie wskazanym w pkt (a) powyżej (tj. trzecim i kolejnym miesiącu po 9 maja 2014 r.) Fundusz ma obowiązek dokonania wpłat w kwocie nie niższej niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych), lecz nie większej niż 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych); oraz (c) w każdym okresie odsetkowym wskazanym w warunkach emisji obligacji serii K, wpłaty na rachunek celowy nie powinny być niższe niż 18.000.000 zł (słownie: osiemnaście milionów złotych). Wartość zobowiązania zabezpieczonego zastawem rejestrowym stanowi równowartość 146% wartości nominalnej obligacji serii K Funduszu tj. 73.000.000,00 złotych (siedemdziesiąt trzy miliony). Kryterium stanowiącym podstawę uznania zabezpieczenia za umowę dotyczącą aktywów znacznej wartości jest kwota najwyższej sumy zabezpieczenia, która przekracza
10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: Warunki Emisji Obligacji serii K pkt 5.2. §4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Agnieszka Sadłowska Prokurent
Sławomir Chwierut Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d4jx3vs

Podziel się opinią

Share
d4jx3vs
d4jx3vs